Krajowe

Kasperczuk Andrzej 2Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Kasperczuka (1942-2020), wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Dr Kasperczuk ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1974 r., a następnie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w WAT. Zajmował się badaniami plazmy generowanej w urządzeniach typu plasma focus. Jego pierwszym zadaniem było opracowanie i uruchomienie wielokadrowej interferometrii laserowej oraz pomocniczych diagnostyk optycznych do badania plazmy. Zajmował się również metodami numerycznymi niezbędnymi do obróbki interferogramów. Przeprowadził wiele eksperymentów, których efektem były liczne publikacje, a uwieńczeniem rozprawa doktorska zatytułowana „Badania interferometryczne procesów powstania i rozpadu sznura plazmowego w urządzeniu plasma focus PF-150” obroniona w 1984 r. Prace zespołu, w którym uczestniczył, dotyczące badania struktury i dynamiki warstwy plazmowej, zostały w 1989 r. uhonorowane Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Widząc wielkie doświadczenie i sprawność w realizacji badań, dyrekcja Instytutu powierzyła Andrzejowi Kasperczukowi nowe ważne zadanie, którym było kierowanie budową interferometrii laserowej dla dużego tokamaka T-15, powstającego w dawnym ZSRR. Zespół realizujący to zadanie składał się z pracowników IFPiLM oraz grupy pracowników Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej. Niestety projekt nie został ukończony, ponieważ zamknięto program budowy tokamaka T-15. Nowatorskie pomysły rozwiązań proponowane dla tego interferometru zostały wykorzystane na innych układach.

Po 1990 r. działalność naukowa dr. Kasperczuka koncentrowała się na badaniach plazmy laserowej, a przede wszystkim plazmy laserowej w zewnętrznym polu magnetycznym.

Podstawową diagnostyką wykorzystywaną w tych badaniach był unikalny 3-kadrowy układ interferometryczny, którego współautorem był dr Kasperczuk. Układ umożliwił uzyskanie czasowo-przestrzennych rozkładów koncentracji plazmy, pozwalających badać wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na dynamikę plazmy laserowej. Dr Kasperczuk odegrał znaczącą rolę w interpretacji i analizie wyników tych badań, dzięki niemu powstało wiele prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach, na które wciąż powołują się badacze plazmy laserowej.

Od 2001 r. pojawiły się możliwości prowadzenia badań interferometrycznych na układzie laserowym PALS (Prague Asterix Laser System) w Pradze w ramach projektów Laserlab, w których dr Kasperczuk uczestniczył jako główny wykonawca. Z jego znaczącym udziałem został zainstalowany i uruchomiony na PALS wielokadrowy układ interferometryczny, który stworzył zespołowi z IFPiLM duże możliwości w podjęciu efektywnych badań związanych z różnymi obszarami zastosowań plazmy laserowej, a w szczególności badań dotyczących realizacji fuzji inercyjnej (ICF – Inertial Confinement Fusion) oraz badań związanych z tzw. astrofizyką laboratoryjną.

Dużym sukcesem badań interferometrycznych na PALS okazała się nowa metoda wytwarzania strumieni plazmowych zaproponowana przez dr. Kasperczuka. Zastosowanie masywnej tarczy wykonanej z materiału o stosunkowo dużej liczbie atomowej (Z>29, Cu) pozwoliło w wyniku oddziaływania pojedynczej wiązki laserowej uzyskać:
• naddźwiękowe strumienie plazmy o prędkościach powyżej 500 km/s,
• maksymalną koncentrację elektronową w strumieniu powyżej 1019 cm-3,
• czas życia strumienia plazmy ponad 2 rzędy wielkości przekraczający długość trwania impulsu promieniowania laserowego.
Metoda ta okazała się konkurencyjna w stosunku do bardzo skomplikowanych metod wytwarzania strumieni plazmowych poprzez wielowiązkowe oświetlenie tarcz stożkowych, które zrealizowane były tylko na największych systemach laserowych na świecie: Nova w Livermore oraz GEKKO XII w Osace.

Oczekiwania związane z wykorzystaniem tej metody, zarówno w badaniach nad realizacją inercyjnej syntezy laserowej (ICF), jak i w badaniach astrofizycznych, stały się motywacją do podjęcia intensywnych badań eksperymentalnych na układzie PALS, w których ważną rolę odegrał Andrzej Kasperczuk.

Dzięki tej metodzie uzyskano przestrzenno-czasowe rozkłady gęstości elektronów (pierwsze publikowane w literaturze światowej) ilustrujące procesy tworzenia i przemieszczania się fali uderzeniowej wywołanej ruchem strumienia plazmy w gazie, których analiza pokazała możliwość skalowania ich do rzeczywistych obiektów astrofizycznych.

Ostatnie badania realizowane na PALS z udziałem dr. Kasperczuka dotyczyły najbardziej obiecującej koncepcji realizacji fuzji inercyjnej, jaką jest shock ignition. W badaniach tych wykorzystywany był 3-kanałowy polaro-interferometr oświetlany laserem femtosekundowym, umożliwiający uzyskanie informacji o rozkładzie pola magnetycznego i koncentracji elektronowej z bardzo wysoką rozdzielczością czasową. Umożliwiło to poznanie procesów anomalnych odpowiedzialnych za generację gorących elektronów transportujących energię promieniowania laserowego do fali inicjującej zapłon termojądrowy.

Za badania interferometryczne zrealizowane na układzie PALS dr Kasperczuk został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Dyrektora – w tym pierwszego stopnia w 2013 r.

Osiągnięcia naukowe dr. Kasperczuka to ponad 120 publikacji, głównie z listy filadelfijskiej, w tym duża liczba publikacji, w których jest pierwszym autorem.

Działalność doktora nie ograniczała się tylko do badań naukowych. Aktywnie uczestniczył także w pracach organizacyjnych. Przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora utworzonego przy IFPiLM Zakładu Doświadczalnego, tworząc podwaliny pod zaplecze technologiczne dla Instytutu.

Zapamiętamy dr. Andrzeja Kasperczuka jako człowieka prawego i szlachetnego o nieocenionych zaletach charakteru. Cechowały go łagodność, spokój i dobroć. Ceniliśmy jego zaangażowanie w życie instytutowe niezależnie od tego, jakiej sfery dotyczyło. Współpraca z nim była zawsze bardzo owocna, a jej wyniki wzbogacały rozwój podejmowanej tematyki.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Zdjęcie: © IFPiLM

ITER plasma in tokamak iter

Pod koniec lipca 2020 r. we Francji odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której zainaugurowano montaż tokamaka ITER. Po 14 latach od podpisania w Paryżu porozumienia dotyczącego budowy i eksploatacji eksperymentalnego reaktora termojądrowego kolejnej generacji – projekt ITER wszedł w decydującą fazę.

Wydarzenie, które jest ważnym krokiem w kierunku opanowania fuzji jako źródła energii, było szeroko komentowane w mediach na całym świecie.

Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prof. Andrzej Gałkowski i prof. Monika Kubkowska, kierownik krajowego konsorcjum zajmującego się fuzją, wystąpili w audycji „Eureka” w radiowej Jedynce. Goście wyjaśnili słuchaczom między innymi, jakie trudności wiążą się z odtworzeniem w warunkach ziemskich reakcji zachodzących wewnątrz Słońca oraz dlaczego spośród wszystkich możliwych reakcji synteza deuteru i trytu – dwóch izotopów wodoru – została wybrana jako źródło energii dla przyszłych elektrowni termojądrowych.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, który jest koordynatorem badań fuzyjnych w Polsce, w ramach krajowego Centrum naukowo-przemysłowego Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE), prowadzi badania naukowe związane z projektem ITER.

Link do audycji: www.polskieradio.pl

Udziałowcami projektu ITER są: Unia Europejska, Japonia, USA, Rosja, Chiny, Indie i Korea Południowa. Siedmiu partnerów zdecydowało, że ITER zlokalizowany będzie w Cadarache, małej miejscowości na południu Francji, w pobliżu Aix-en-Provence.

ITER będzie kolejnym krokiem na drodze do opanowania nowego źródła uwolnionej energii syntezy lekkich jąder. Reaktor ma wytwarzać ponad 500 MW energii pochodzącej z fuzji, a jego głównym celem jest ostateczna prezentacja możliwości wytwarzania elektryczności za pomocą reakcji fuzji. Celem projektu jest zademonstrowanie naukowej i technicznej realności fuzji jądrowej jako podstawy energetyki termojądrowej.

Podstawowe parametry ITER-a:
• duży promień – 6,2 m;
• mały promień – 2 m;
• objętość komory – 840 m3;
• natężenie prądu w plazmie – 15 MA;
• indukcja magnetyczna – 5,3 T;
• koncentracja plazmy – 1020 m−3;
• czas trwania wyładowania – 500 s w trybie impulsowym i 1000 s w trybie quasi-ciągłym;
• moc urządzeń nagrzewających plazmę (falami elektromagnetycznymi o częstości 50 MHz i 170 GHz oraz wiązkami cząstek) – 75 MW;
• temperatura plazmy – 120 MK;
• moc wytwarzana (w reakcji syntezy) – 500÷700 MW;
• współczynnik wzmocnienia (moc syntezy/moc nagrzewania) – 10 w trybie impulsowym i 5 w trybie quasi-ciągłym;
• średnie obciążenie powierzchni tokamaka wskutek promieniowania neutronowego – 0,5 MW/m2.

Kwestią niezwykle ważną w skali świata jest dostarczenie ludzkości stabilnego źródła energii. Niewykluczone, że to właśnie fuzja jądrowa zapewni dostatecznie duże ilości energii użytecznej (praktycznie nieskończone), będąc przy tym źródłem bezpiecznym, dostępnym w każdym punkcie kuli ziemskiej i niepowodującym emisji groźnych gazów do atmosfery.

Pytanie jest tylko takie: kiedy jesteśmy w stanie opracować technologię, która pozwoli uzyskiwać z syntezy energię elektryczną na skalę przemysłową, a energetyka termojądrowa będzie ekonomicznie opłacalna. Profesor Andrzej Gałkowski odpowiada na to pytanie słowami Lwa Arcymowicza, jednego z pionierów badań nad fuzją jądrową: „Dokładnie wtedy, kiedy ludzkość będzie jej potrzebowała”. Ten czas się zbliża.

Zdjęcie: Credit © ITER Organization, http://www.iter.org/

KUDOWA logo

Zakończyła się 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. Wydarzenie – wyjątkowo w tym roku zorganizowane online – cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 50 osób z 16 krajów.

Podczas inauguracji Kudowa Summer School wystąpił dyrektor Szkoły dr Jozef Ongena z Royal Military Academy w Brukseli. Dodatkową atrakcją dla uczestników była premiera filmu dotyczącego działalności Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (link do filmu: https://www.youtube.com).

Wykłady poprowadziło 19 wybitnych specjalistów (lista wykładowców: https://kudowaschool.ipplm) z wiodących ośrodków naukowych na świecie, m.in. Max Planck Institute for Plasma Physics (Niemcy), konsorcjum EUROfusion (Niemcy), Italian National Research Council (Włochy), Imperial College London (Wielka Brytania), University of Bordeaux (Francja), Czech Technical University in Prague (Czechy), Eindhoven University of Technology (Holandia).

Podczas sesji studenckich 21 uczestników zaprezentowało własne wyniki badań, a najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. Ayushi Vashistha z Institute for Plasma Research (Indie) i Yuliia Volkova z Kharkiv Institute of Physics and Technology (Ukraina) zdobyły ex aequo pierwsze miejsce, a nagrodę za drugie miejsce otrzymał Jerguš Stručka z Imperial College London (Wielka Brytania). Przyznano także dwie nagrody specjalne. Wyróżnieni zostali Sandeep Kumar z Lovely Professional University (Indie) i Agnieszka Szelecka z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (Polska).

Tematyka zajęć w czasie Kudowa Summer School dotyczyła różnych aspektów fizyki plazmy w tym energetyki termojądrowej, eksperymentów z wykorzystaniem plazmy, jej technologii oraz diagnostyk. Omawiane były także zagadnienia z zakresu działania napędów satelitarnych.

Kolejna edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy odbędzie się w 2022 roku. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Kudowa 2020 ve 1 small

Kudowa 2020 ve 4 small

Kudowa 2020 ve 2 small

Kudowa 2020 ve 3 smallZdjęcie: © IFPiLM 

Na naszym kanale na YouTubie jest już dostępny najnowszy film promujący działalność Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego.

Opowiadamy w nim o naszej historii, prowadzonych przez naukowców badaniach w zakresie fizyki plazmy i fuzji jądrowej oraz o współpracy IFPiLM z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie, które pracują nad stworzeniem odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontrolowanej syntezy termojądrowej.

W filmie można zobaczyć także nasze laboratoria, m.in. zajrzymy do środka największego w Europie koncentratora plazmowego typu plasma focus, pokażemy laser o mocy 10 terawatów oraz laboratorium, w którym są konstruowane i badane plazmowe silniki Halla do małych satelitów. Wyjaśniamy również, dlaczego do naszej hali laboratoryjnej trafił śmigłowiec.

Film został wyprodukowany przez Fundację Proscenium. Dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Z powodu pandemii koronawirusa 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy (http://kudowaschool.ipplm.pl/), zaplanowana w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w Kudowie-Zdroju, odbędzie się online za pośrednictwem usługi Zoom.

Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy” jest skierowana do młodych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy wirtualnej Szkoły oprócz zdobywania wiedzy będą mieli także możliwość zaprezentowania własnych wyników badań. Trzy najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Do wygłoszenia wykładów Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zaprosił 19 wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków naukowych.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła różnych aspektów energii fuzyjnej, eksperymentów z wykorzystaniem plazmy, jej technologii oraz diagnostyki. Omówione zostaną także zagadnienia z zakresu działania napędów satelitarnych.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events

Organizator: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Kudowa 2020 1

Kudowa 2020 2

Informacje z Kraju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Fuzja termojądrowa – źródło stabilnej i bezpiecznej energii przyszłości

17-08-2020

Fuzja termojądrowa – źródło stabilnej i bezpiecznej energii przyszłości

Pod koniec lipca 2020 r. we Francji odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której zainaugurowano montaż tokamaka ITER. Po 14 latach od podpisania w Paryżu porozumienia dotyczącego budowy i eksploatacji eksperymentalnego...

Czytaj więcej

Wspomnienie o dr. Andrzeju Kasperczuku

12-08-2020

Wspomnienie o dr. Andrzeju Kasperczuku

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Kasperczuka (1942-2020), wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Dr Kasperczuk ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1974 r.,...

Czytaj więcej

Kudowa Summer School – wirtualna edycja

06-07-2020

Kudowa Summer School – wirtualna edycja

Zakończyła się 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. Wydarzenie – wyjątkowo w tym roku zorganizowane online – cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim...

Czytaj więcej

Nowy film o Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

30-06-2020

Na naszym kanale na YouTubie jest już dostępny najnowszy film promujący działalność Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego. Opowiadamy w nim o naszej historii, prowadzonych przez naukowców badaniach...

Czytaj więcej

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy online

22-05-2020

Letnia Szkoła Fizyki Plazmy online

Z powodu pandemii koronawirusa 15. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy (http://kudowaschool.ipplm.pl/), zaplanowana w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w Kudowie-Zdroju, odbędzie się online za pośrednictwem usługi Zoom. Kudowa...

Czytaj więcej

Odszedł prof. Vladimir Gribkov

04-05-2020

Odszedł prof. Vladimir Gribkov

Z ogromnym żalem informujemy o nagłej śmierci profesora Vladimira Gribkova (1944-2020). Współpraca profesora Vladimira Gribkova z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy rozpoczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Dzięki...

Czytaj więcej

Innowacyjna technologia napędu satelitarnego

09-03-2020

Innowacyjna technologia napędu satelitarnego

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wraz z liderem przemysłowym - firmą Progresja Space Sp. z o.o. - otrzymają dofinansowanie na realizację projektu pt. „Impulsowy napęd plazmowy do nano i...

Czytaj więcej

Profesor Grzegorz Wrochna mianowany podsekretarzem stanu w MNiSW

02-01-2020

Profesor Grzegorz Wrochna mianowany podsekretarzem stanu w MNiSW

Dnia 16 grudnia 2019 roku prof. dr hab. Grzegorz Wrochna został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko podsekretarza stanu resortu nauki. Profesor od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej...

Czytaj więcej

Ruszają zapisy do udziału w Letniej Szkole Fizyki Plazmy!

13-12-2019

Ruszają zapisy do udziału w Letniej Szkole Fizyki Plazmy!

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zaprasza do udziału w 15. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy (http://kudowaschool.ipplm.pl/), która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w...

Czytaj więcej

Nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne dla pracownika IFPiLM

19-11-2019

Nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne dla pracownika IFPiLM

Dr inż. Paweł Gąsior z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został wyróżniony za udział w pracach zespołu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zespół otrzymał Nagrodę Rektora stopnia...

Czytaj więcej

Rok 2020 Rokiem Fizyki

28-10-2019

Rok 2020 Rokiem Fizyki

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki. W przyszłym roku będziemy także obchodzić 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. „Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich...

Czytaj więcej

Fuzja jądrowa, czyli krótka historia o tym, jak sprowadzić Słońce na Ziemię

04-10-2019

Fuzja jądrowa, czyli krótka historia o tym, jak sprowadzić Słońce na Ziemię

Pod koniec września w Warszawie odbył się 23. Festiwal Nauki. Dla uczestników tego wydarzenia w stolicy i jej okolicach przygotowano: 7 debat głównych, ponad 350 spotkań i dyskusji, 25 spotkań...

Czytaj więcej

Dr hab. Andrzej Gałkowski dyrektorem IFPiLM na kolejną kadencję

26-09-2019

Dr hab. Andrzej Gałkowski dyrektorem IFPiLM na kolejną kadencję

Dnia 24 września 2019 roku, decyzją Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego został ponownie powołany dr hab. Andrzej Gałkowski,...

Czytaj więcej

IFPiLM na IV Astro Pikniku w Podzamczu

10-09-2019

IFPiLM na IV Astro Pikniku w Podzamczu

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 7 września uczestniczył w Astro Pikniku połączonym z piątymi urodzinami Centrum Nauki Leonardo da Vinci w miejscowości Podzamcze koło Chęcin. Wydarzenie to organizowane od...

Czytaj więcej

DONES Info Day

30-08-2019

DONES Info Day

Wrocławski Park Technologiczny oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-Fusion w ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zapraszają przedstawicieli polskiego biznesu i nauki do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym współpracy z...

Czytaj więcej

POLAND@ITER 2019

20-08-2019

POLAND@ITER 2019

Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Komisją Europejską organizuje misję POLAND@ITER 2019. Projekt ma na celu przybliżenie możliwości i zasad kooperacji z ITER. W dniach 17 i 18 października 2019 r....

Czytaj więcej

Konferencja PLASMA 2019

24-07-2019

Konferencja PLASMA 2019

W dniach 15-19 lipca naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wzięli udział w International Conferences on Research and Applications of Plasmas, PLASMA-2019 organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Jednym z...

Czytaj więcej

Nowy projekt dotyczący silników jonowych

22-07-2019

Nowy projekt dotyczący silników jonowych

16 lipca w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Centrum Badań Kosmiczych PAN, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i IFPiLM przeprowadzili rozmowy mające na celu...

Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne w PALS Research Center w Pradze (Republika Czeska)

25-06-2019

Zmiany organizacyjne w PALS Research Center w Pradze (Republika Czeska)

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy od lat współpracuje z laserowym ośrodkiem badawczym w Pradze – PALS Research Center, Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Science. Naukowcy...

Czytaj więcej

Piknik Naukowy pod hasłem „My i maszyny”

15-05-2019

Piknik Naukowy pod hasłem „My i maszyny”

Naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wzięli udział w 23. edycji Pikniku Naukowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ta największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej przyciągnęła...

Czytaj więcej

Kiedy powstaną pierwsze elektrownie termojądrowe

15-04-2019

Kiedy powstaną pierwsze elektrownie termojądrowe

– Gdy uda nam się opanować produkcję energii syntezy termojądrowej, to pozyskamy źródło energii na miliony lat – mówi w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” dr Marcin Jakubowski, który zajmuje się...

Czytaj więcej

Udział polskiego zespołu w projekcie ITER

02-04-2019

Udział polskiego zespołu w projekcie ITER

Kilkanaście ośrodków naukowych w Polsce zajmuje się badaniami fuzyjnymi. Program europejskiej Wspólnoty Euratom w zakresie fuzji jądrowej koordynuje i finansuje Konsorcjum EUROfusion. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy jest członkiem...

Czytaj więcej

Instytut został członkiem nowo utworzonej Asocjacji Laserlab-Europe AISBL

14-11-2018

Instytut został członkiem nowo utworzonej Asocjacji Laserlab-Europe AISBL

Asocjacja została formalnie zarejestrowana jako konsorcjum 6 sierpnia 2018 roku. Jego statut, cele działania i organizację zatwierdzono na spotkaniu ogólnym przedstawicieli konsorcjum 30 października w Sewilli (Hiszpania). Asocjacja AISBL prowadzi działalność...

Czytaj więcej

Warszawski Festiwal Nauki w IFPiLM

15-10-2018

Warszawski Festiwal Nauki w IFPiLM

Pod koniec września 2018 roku w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w ramach warszawskiego Festiwalu Nauki zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej pokazy pod nazwą „Promieniowanie wśród nas” i „Laboratorium koncentratora...

Czytaj więcej

Polsko-chińskie spotkanie dotyczące współpracy w zakresie fizyki plazmy w tokamaku

24-09-2018

Polsko-chińskie spotkanie dotyczące współpracy w zakresie fizyki plazmy w tokamaku

Profesor Xiaodong Zhang, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy Chińskiej Akademii Nauk (ASIPP), wraz ze współpracownikami: prof. Yiyun Huang, dr Yang Zhang i dr Ruijie Zhou w dn. 20 września 2018...

Czytaj więcej

Informacje ze Świata

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

The assembly of the ITER experimental reactor has started

10-08-2020

The assembly of the ITER experimental reactor has started

Ten years after the start of construction in August 2010, ITER marked a new chapter in its long history. This historic moment was witnesses by distinguished guests, including French President...

Czytaj więcej

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

23-07-2020

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

In the recent newsletter published on the Max Planck Institute for Plasma Physics website you can learn more about the preparation of the Wendelstein 7-X stellarator for the next experimental...

Czytaj więcej

Japanese-European fusion plant JT-60SA is complete

28-04-2020

The JT-60SA assembly was completed at the end of March 2020. This device, located at the National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology at Naka in Japan, will...

Czytaj więcej

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

01-04-2020

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

Recent experiments at JET (Joint European Torus, Culham) showed how to spread the heat load across different tiles by moving the 'strike point' (specific divertor tiles which spread the heat)....

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

30-03-2020

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

The Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald, Germany, is ready for new improvements of the Wendelstein 7-X stellarator facility which are needed to obtain higher heating power...

Czytaj więcej

Wielki tokamak HL-2M zacznie działać w Chinach w 2020 roku

11-12-2019

W listopadzie br. chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że wielki tokamak HL-2M, nazywany „sztucznym Słońcem”, ma być uruchomiony w przyszłym roku w Południowo-Zachodnim Instytucie Fizyki w Chengdu. Zakłada się, że...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki

14-10-2019

Nagroda Nobla z fizyki

Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Kanadyjczyk James Peebles oraz dwóch Szwajcarów Michel Mayor i Didier Queloz za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć historię i budowę Wszechświata. Połowę nagrody otrzymał James Peebles...

Czytaj więcej

UK invests in domestic fusion plant

08-10-2019

UK invests in domestic fusion plant

The UK government has committed GBP220 million (USD270 million) over four years for the conceptual design of the Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). The STEP programme aims to construct...

Czytaj więcej

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

16-09-2019

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

  Fusion for Energy (F4E) in collaboration with EUROfusion, drafted an MoU with EUROfusion for the implementation of the reorganization of the Test Blanket Module and Breeding Blanket programme. This MoU...

Czytaj więcej

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

11-09-2019

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

This annual meeting was held at the headquarters of the Helmholtz Society in Berlin March 12–14, 2019. Roughly forty on-site and ten remote participants provided reports on collaborations, grouped into...

Czytaj więcej

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

27-08-2019

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

The evaluation of the EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE for a new EU contract for Laserlab-Europe, "Laserlab-5" is completed and the EC has just announced the result. The proposal reached...

Czytaj więcej

Starting a new experimental campaign at JET

26-06-2019

Starting a new experimental campaign at JET

The new EUROfusion experimental campaign at the Joint European Torus (JET) located at the Culham Centre for Fusion Energy (CCFE), UK started earlier this week. (...) In the present JET campaign,...

Czytaj więcej

INFUSE: new US program aims to accelerate fusion research

14-06-2019

INFUSE: new US program aims to accelerate fusion research

The US Department of Energy (DOE) has announced the launch of INFUSE, a program created to encourage partnerships in fusion research between industry and DOE national laboratories. The Innovation Network for...

Czytaj więcej

Researchers Just Demonstrated Nuclear Fusion in a Device Small Enough to Keep at Home

17-04-2019

Researchers Just Demonstrated Nuclear Fusion in a Device Small Enough to Keep at Home

When it comes to the kinds of technology needed to contain a sun, there are currently just two horses in the race. Neither is what you'd call 'petite'. An earlier form...

Czytaj więcej

Future of JET secured with new European contract

11-04-2019

Future of JET secured with new European contract

The future of the world’s largest operational fusion research facility has been secured with a new contract signed between the UK and the European Commission. A contract extension for the world’s...

Czytaj więcej

European Parliament sets ITER as a tangible example of European added value

25-03-2019

European Parliament sets ITER as a tangible example of European added value

The Budgetary Control Committee of the European Parliament, chaired by German MEP Ingeborg Graessle, organized a public hearing on the added value of EU funding on 21 January 2019. The...

Czytaj więcej

How Hot is the Chinese Artificial Sun?

20-11-2018

How Hot is the Chinese Artificial Sun?

Over 100 million degrees. Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), nicknamed Chinese artificial sun, has achieved over 100 million degrees electron temperature in the core plasma in its 2018 four-month-long experiment campaign. Collaborating...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki w 2018 roku

06-11-2018

Nagroda Nobla z fizyki w 2018 roku

W październiku 2018 roku Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Arthur Ashkin oraz Gérard Mourou i Donna Strickland za badania w zakresie optyki wykorzystujące w przełomowy sposób światło generowane laserem. Do Arthura...

Czytaj więcej

Poland unleashes its potential in big science projects

19-12-2017

Poland unleashes its potential in big science projects

 Who would turn down an invitation to “fly to Mars” if representatives from ESA, NASA and Poland’s Space Industry Association acted as the captains on board? Imagine if your co-passengers...

Czytaj więcej

2017 Nobel Prize in Physics

06-10-2017

2017 Nobel Prize in Physics

The Nobel Prize in Physics 2017 was divided, one half awarded to Rainer Weiss, the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne "for decisive contributions to...

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X: Second round of experimentation started

14-09-2017

Wendelstein 7-X: Second round of experimentation started

The plasma experiments in the Wendelstein 7-X fusion device at Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald have now been resumed after a 15-month conversion break. The ex tension...

Czytaj więcej

Brexit risks nuclear fusion breakthrough promising cheap power revolution, claims leading scientist

28-08-2017

Brexit risks nuclear fusion breakthrough promising cheap power revolution, claims leading scientist

The scientist in charge of Europe’s drive to harness a revolutionary new form of energy has accused Theresa May of risking its development by putting up a “new political wall”...

Czytaj więcej

NASA-Funded Startup to Build Fusion-Powered Rockets

06-07-2017

NASA-Funded Startup to Build Fusion-Powered Rockets

Nuclear fusion is the process that powers the sun, but closer to home scientists are trying to develop fusion reactors that could provide immense amounts of energy. These reactors are...

Czytaj więcej

Kazakh Tokamak celebrates first plasma

30-06-2017

Kazakh Tokamak celebrates first plasma

The fusion world directed its applause to the east earlier this month as the Kazakh tokamak KTM started operations with a first plasma discharge. "We are happy to report that the...

Czytaj więcej

ITER signs Cooperation Agreement with Kazakhstan

13-06-2017

ITER signs Cooperation Agreement with Kazakhstan

The ITER Organization has officially welcomed the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan (NNC-RK) as a new technical collaborator. On Sunday 11 June, a Cooperation Agreement was signed by...

Czytaj więcej
Początek strony