Krajowe

Konsorcjum EUROfusion ogłosiło pomyślne zakończenie trzeciej i ostatniej kampanii eksperymentalnej z użyciem deuteru i trytu (DTE3) w urządzeniu fuzyjnym JET (Joint European Torus), które znajduje się w Wielkiej Brytanii. W ramach eksperymentów zbadano procesy syntezy jądrowej i techniki kontroli w warunkach podobnych do tych, jakie będą panowały w przyszłych elektrowniach termojądrowych, co stanowi ważny krok naprzód w prowadzonych badaniach.

Kampania eksperymentalna w tokamaku JET została przeprowadzona przez ponad 300 naukowców z europejskich ośrodków badawczych należących do konsorcjum EUROfusion oraz pracowników inżynieryjnych i naukowo-technicznych z United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA). W kampanii brała udział także grupa polskich naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w Warszawie.

Tokamak JET jest obecnie jedynym urządzeniem, które może wytwarzać duże ilości reakcji termojądrowych ze względu na swoją unikalną zdolność do pracy z mieszanką paliwową deuter-tryt (D-T). Jest to wysokowydajna mieszanka paliwowa, która będzie stosowana w przyszłych elektrowniach termojądrowych. Podczas gdy większość eksperymentalnych urządzeń fuzyjnych wykorzystuje wodór lub sam deuter, testowanie mieszanki deuteru i trytu jest niezbędne, aby jak najbardziej zbliżyć się do warunków panujących w prawdziwej elektrowni termojądrowej.

Eksperymenty w JET zoptymalizowały reakcje fuzji deuteru i trytu oraz przyczyniły się do opracowania technik zarządzania zatrzymywaniem paliwa, odprowadzaniem ciepła i ewolucją materiałów. Dzięki temu uzyskano informacje, które są kluczowe dla projektowania i działania przyszłych reaktorów, takich jak międzynarodowy eksperymentalny reaktor badawczy zlokalizowany na południu Francji – ITER, demonstracyjna elektrownia termojądrowa DEMO, a także dla wszystkich innych badań prowadzonych na całym świecie na rzecz rozwoju elektrowni termojądrowych.

Tony Donné, manager programu EUROfusion (CEO), podkreśla: "Eksperymenty w JET są świadectwem ducha współpracy i innowacji w społeczności EUROfusion, torując drogę dla następnej generacji badań i technologii w zakresie syntezy jądrowej".

Kampania eksperymentalna w JET z udziałem ośrodków naukowych skupionych wokół EUROfusion podkreśla kluczową rolę Europy w rozwoju badań nad fuzją jądrową i uwydatnia jej wiodącą rolę w globalnym dążeniu do czystej, zrównoważonej energii. Kampania DTE3 stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju technologii i metodologii niezbędnych dla przyszłych elektrowni termojądrowych.

JET Torus Hall credit UKAEA courtesy of EUROfusion 1
 Widok hali z tokamakiem JET. Credit: UKAEA courtesy of EUROfusion

Dlaczego ta kampania eksperymentalna jest tak istotna:

 • Łączenie przeszłości i przyszłości w badaniach nad syntezą jądrową: Kampania oparta na eksperymentach przeprowadzonych pod koniec 2021 roku pogłębiła naszą wiedzę na temat plazmy deuterowo-trytowej. Spostrzeżenia uzyskane w ramach tej kampanii na temat optymalizacji reakcji syntezy jądrowej i opracowania nowatorskich strategii operacyjnych łączą wiedzę z przeszłości z przyszłymi zastosowaniami w technologii fuzji jądrowej.
 • Fizyka w różnych skalach i paliwach: Naukowcy przetestowali nowe koncepcje opracowane na mniejszych europejskich tokamakach początkowo z deuterem, a następnie z mieszanką paliwa deuterowo-trytowego. Badania te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób procesy obserwowane na mniejszych urządzeniach będą dostosowane do większych przyszłych projektów syntezy jądrowej.
 • Postępy w pracy z paliwem trytowym: Naukowcy z JET poczynili znaczące postępy, stosując tryt jako składnik paliwa poprzez wprowadzenie nowatorskich technologii monitorowania i czyszczenia, w tym laserowych metod diagnostycznych takich jak LID-QMS (desorpcja indukowana laserem – kwadrupolowa spektrometria mas). Innowacje te mają kluczowe znaczenie dla przyszłego funkcjonowania tokamaka ITER, gdyż zapewniają dokładny monitoring zużycia trytu i zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania urządzenia.
 • Powielanie scenariuszy operacyjnych: Głównym sukcesem kampanii DTE3 była zdolność do odtworzenia eksperymentów związanych z wysoką energią termojądrową z drugiej kampanii eksperymentalnej dotyczącej deuteru i trytu (DTE2) z 2021 roku. Osiągnięcie to wskazuje na niezawodność i gotowość metod operacyjnych JET, które są niezbędne dla przyszłego sukcesu projektu ITER.
 • Scenariusze zintegrowane z kompatybilnymi rozwiązaniami wydechowymi: Kampania obejmowała testowanie różnych scenariuszy operacyjnych w celu efektywnego zarządzania ciepłem odprowadzanym z gorącego, zjonizowanego paliwa gazowego (plazmy). Naukowcy skupili się na rozproszeniu energii na krawędzi plazmy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu energii w rdzeniu plazmy, co stanowi równowagę krytyczną dla wykonalności reaktora. Obejmowało to minimalizację lub wyeliminowanie wybuchów energii wynikających z niestabilności krawędzi plazmy oraz wdrożenie innowacyjnych technik zarządzania obciążeniem cieplnym, takich jak odprowadzenie gazu zanieczyszczającego kontrolowane ze sprzężeniem zwrotnym w celu utworzenia strefy radiacyjnej zlokalizowanej wokół punktu X. Ponadto zespół zademonstrował kontrolę mieszanki paliwowej D-T w czasie rzeczywistym poprzez wtryskiwanie gazu i zamrożonych granulek deuteru, co jest kluczową metodą kontrolowania reakcji termojądrowych. Postępy te mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania przyszłych reaktorów termojądrowych.
 • Pogłębianie wiedzy na temat efektów neutronów wysokoenergetycznych: Koncentrując się na wpływie powstałych w wyniku syntezy jądrowej neutronów o energii 14,1 MeV, które przenoszą energię z reakcji termojądrowych z plazmy, kampania zapewniła wgląd w ich wpływ na systemy chłodzenia i elektronikę, przy czym ta ostatnia działa we współpracy z CERN-em. Wiedza ta jest niezbędna do projektowania bezpiecznych i bardziej wydajnych przyszłych reaktorów termojądrowych.

Co to jest JET?

Tokamak JET to eksperymentalny reaktor termojądrowy w kształcie torusa, zlokalizowany w Culham Centre for Fusion Energy w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Obiekt wykorzystuje pola magnetyczne do utrzymywania gorącego, zjonizowanego gazu (plazmy) z dala od wewnętrznych ścian zbiornika, umożliwiając bezpieczną pracę w temperaturze 150 milionów stopni Celsjusza - dziesięciokrotnie wyższej niż temperatura w jądrze Słońca.

Reaktor JET rozpoczął pracę w 1983 roku jako wspólny projekt europejski. Na przestrzeni lat został poddany kilku ulepszeniom mającym na celu poprawę jego wydajności. W 1991 roku JET stał się pierwszym na świecie reaktorem wykorzystującym mieszankę trytu i deuteru w proporcji 50-50. Obiekt ustanowił liczne rekordy w badaniach nad fuzją jądrową, w tym rekordową plazmę Q (stosunek wytworzonej mocy fuzji jądrowej do mocy zewnętrznej włożonej w podgrzanie plazmy) wynoszącą 0,64 w 1997 roku oraz rekordową moc energii z fuzji jądrowej wynoszącą 59 megadżuli w pięciosekundowym impulsie w grudniu 2021 roku. Tokamak zbudowany przez państwa europejskie i używany przez cały okres eksploatacji wspólnie przez europejskich naukowców stał się własnością UKAEA w październiku 2021 roku, w czerwcu bieżącego roku obchodził 40. rocznicę uzyskania pierwszej plazmy, a zakończenie działalności urządzenia jest zaplanowane na koniec 2023 roku.

Więcej informacji na temat badań nad fuzją jądrową można znaleźć w Europejskiej Mapie Drogowej Fuzji (European Research Roadmap to the Realisation of Fusion Energy).

Źródło: EUROfusion

Dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej oraz dr inż. Tomasz Fornal z Zakładu Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy otrzymali granty NCN w ramach konkursu MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych.

W konkursie MINIATURA 7 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki naukowcy mogli planować działania w postaci badań wstępnych, pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

LLWM 2021Dr Zaraś-Szydłowska zdobyła grant na badania wstępne do projektu pt. „Przygotowanie układu diagnostycznego do interferometrycznych pomiarów parametrów plazmy indukowanej laserem femtosekundowym na potrzeby przyszłych badań związanych z fuzją inercyjną”.

Projekt zakłada budowę i instalację interferometrycznego systemu diagnostycznego, tzw. interferometru kompleksowego, do badania parametrów plazmy generowanej w wyniku oddziaływania terawatowego impulsu laserowego z cienką folią oraz jego zastosowanie podczas sesji eksperymentalnej w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy znajdującego się w IFPiLM. Interferometria kompleksowa jest połączeniem standardowej interferometrii oraz polarymetrii i pozwala na uzyskanie informacji o rozkładach koncentracji elektronowej oraz spontanicznych pól magnetycznych, które to parametry mają istotne znaczenie w badaniach plazmy pod kątem uzyskania syntezy inercyjnej oraz w badaniach astrofizycznych. Głównym celem projektu jest rejestracja wysokiej jakości interferogramów kompleksowych dla różnych czasów ekspansji plazmy.

Drugi laureat, dr Fornal, odbędzie staż naukowy w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie. Tematem jego projektu jest „Rozwój kodów numerycznych do badań zachowania lekkich zanieczyszczeń w plazmie stellaratora Wendelstein 7-X”.

W trakcie trzymiesięcznego stażu przeprowadzone zostaną prace związane z rozwinięciem oprogramowania do akwizycji danych z systemu spektroskopowego C/O monitor dla stellaratora Wendelstein 7-X (W7-X). Prace obejmą rozwój kodu do obsługi detektorów, uwzględniającego specyfikę eksperymentów fuzyjnych, a także stworzenie narzędzi numerycznych do analizy danych eksperymentalnych. Staż umożliwi doktorowi testowanie oprogramowania w warunkach eksperymentalnych, zapewniając niezbędny dostęp do infrastruktury intranetowej stellaratora W7-X. Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości danych pomiarowych do precyzyjnych analiz domieszek lekkich zanieczyszczeń w plazmie W7-X.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy naukowej!

Zdjęcie: Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy w IFPiLM. © IFPiLM

EICInstytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council, EIC). EIC została ustanowiona w ramach programu Horyzont Europa w celu wspierania przełomowych innowacji. Partnerzy EIC wybierani są w ramach programu EIC Ecosystem Partnership oraz Co-Investment Support.

 

Oferta usług IFPiLM w ramach EIC:

Profil IFPiLM w katalogu EIC dostępny jest na stronie: https://partnerservices.eismea.eu/partners

Badania nad fuzją jądrową mają strategiczne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego zarówno wspólnoty krajów europejskich, jak i całego świata. IFPiLM jako lider i krajowy koordynator w zakresie fizyki plazmy i rozwoju technologii fuzji jądrowej uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, będących przedmiotem współpracy wielu partnerów. Najbardziej sprzyjające obszary wzajemnej współpracy w zakresie energii, środowiska i technologii obejmują: akceleratory plazmowe, impulsowe plazmowe źródła neutronów, udoskonalanie celów napromieniania, testowanie i badania materiałów, rozwój związany z obiektem IFMIF-DONES, rozwój związany z JET, W7X, ITER i wieloma innymi urządzeniami fuzyjnymi.

Naukowcy z konsorcjum EUROfusion ogłosili wyniki naukowe rekordowej kampanii eksperymentalnej przeprowadzonej w 2021 roku na największym na świecie tokamaku JET (Joint European Torus), który znajduje się w Wielkiej Brytanii. Wyniki ogłoszone podczas 29. konferencji IAEA (Fusion Energy Conference - FEC 2023) w Londynie dotyczącej syntezy jądrowej, obejmują pierwsze obserwacje procesu zwanego grzaniem cząstkami alfa, który umożliwia utrzymanie wysokiej temperatury paliwa w procesie fuzji. Kolejne istotne dane obejmują techniki kontroli mające na celu ochronę ścian urządzeń fuzyjnych, techniki nagrzewania oraz sposoby odzyskiwania paliwa termojądrowego wchłoniętego przez ściany reaktora.

W 2021 roku naukowcy z konsorcjum EUROfusion, w tym także polscy naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w Warszawie, przeprowadzili specjalną kampanię eksperymentalną na tokamaku JET, aby zbadać ekstremalne warunki, jakie będą występowały w tokamaku ITER, eksperymentalnym reaktorze badawczym zlokalizowanym na południu Francji, oraz w przyszłych elektrowniach termojądrowych.

Naukowcom udało się osiągnąć odpowiednie warunki, w tym temperaturę wynoszącą 150 milionów stopni Celsjusza wewnątrz plazmy (gorącego, naładowanego gazu) zawieszonej wewnątrz pola magnetycznego urządzenia.

„Jednym z naszych najbardziej efektownych wyników jest pierwsza dokładna obserwacja paliwa termojądrowego utrzymującego swoją temperaturę poprzez ogrzewanie cząstkami alfa. Jest to proces, w którym wysokoenergetyczne jony helu (cząstki alfa) powstające w reakcji syntezy jądrowej przekazują swoją energię do otaczającej mieszanki paliwowej, aby utrzymać proces fuzji” – mówi Costanza Maggi, członek UKAEA i były lider Task Force JET. „Badanie tego procesu w realistycznych warunkach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju elektrowni termojądrowych”.

JET interior with superimposed plasma credit UKAEA courtesy of EUROfusion 1
 Wnętrze tokamaka JET z plazmą. Credit: UKAEA courtesy of EUROfusion

Pierwsze spojrzenie na grzanie cząstkami alfa i inne wyniki

Badania przedstawione przez naukowców w zasadniczy sposób wpłyną na prace projektowe, a także działanie przyszłych eksperymentalnych urządzeń termojądrowych zasilanych paliwem deuterowo-trytowym (mieszanka dwóch izotopów wodoru wykorzystywana do produkcji energii termojądrowej) i pokazują potencjał fuzji jądrowej jako przyszłego źródła energii. Większość wyników została opublikowana w specjalnym wydaniu czasopisma naukowego „Nuclear Fusion”, a prace dotyczące grzania cząstkami alfa ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Physical Review Letters”.

 • Pierwsze spostrzeżenia dotyczące grzania cząstkami alfa, kiedy to wysokoenergetyczne jony helu (cząstki alfa) wytwarzane w reakcjach syntezy jądrowej utrzymują wystarczającą temperaturę otaczającej mieszanki paliwowej, nie zakłócając warunków syntezy.
 • Udana demonstracja techniki odprowadzania ciepła, chroniącej ściany tokamaka. Dywertor jest jedyną częścią tokamaka (urządzenia w kształcie pączka używanego do utrzymania gorącej plazmy), która wchodzi w bezpośredni kontakt z gorącym paliwem i musi wytrzymać bardziej intensywne warunki niż statki kosmiczne ponownie wchodzące w atmosferę ziemską.
 • Eksperymenty potwierdziły przewidywania zawarte w zaawansowanych modelach komputerowych dotyczących transportu ciepła w plazmie, które mają kluczowe znaczenie dla ekstrapolacji wyników z bieżących układów eksperymentalnych na większe przyszłe urządzenia takie jak ITER i DEMO.
 • Pomyślne testy metod odzyskiwania paliwa trytowego, które zostało wchłonięte przez wewnętrzną metalową ścianę tokamaka. Efektywne odzyskiwanie trytu ma kluczowe znaczenie dla eksploatacji i wycofania urządzeń termojądrowych po zakończeniu ich eksploatacji.
 • Zweryfikowana technika grzania plazmy zaplanowana dla projektu ITER, w celu zdeponowania ciepła zewnętrznego dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Demonstracja ta daje pewność co do projektu i planowanego działania międzynarodowego przedsięwzięcia termojądrowego ITER.

Rekordowe osiągnięcie

Tokamak JET to jedyne urządzenie, które może wytwarzać duże ilości reakcji termojądrowych ze względu na swoją unikalną zdolność do pracy z mieszanką paliwową deuter-tryt (D-T). Jest to wysokowydajna mieszanka paliwowa, która będzie stosowana także w międzynarodowym projekcie ITER i przyszłej europejskiej demonstracyjnej elektrowni termojądrowej DEMO.

Podczas drugiej eksperymentalnej kampanii deuterowo-trytowej (DTE2) na JET w 2021 roku ustanowiono światowy rekord wynoszący 59 megadżuli w zakresie największej ilości ciepła termojądrowego wytworzonego w jednym strzale, co po ogłoszeniu w lutym 2022 roku spotkało się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej.

Record DT shot 99971 credit UKAEA courtesy of EUROfusion
Rekordowe wyładowanie podczas kampanii eksperymentalnej DTE2.
Credit: EUROfusion consortium

Volker Naulin, manager Działu Nauki o Fuzji w EUROfusion:

„Kampanię DTE2 przygotowywano przez wiele lat. Wyniki naukowe i rekord energii osiągnięty na JET w 2021 roku pokazują, że rozumiemy i kontrolujemy plazmę termojądrową w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do tych zagwarantowanych w przyszłych urządzeniach termojądrowych. Przewidzieliśmy i ostatecznie pokazaliśmy, że możemy wytwarzać, utrzymywać i badać syntezę jądrową w warunkach o wysokiej wydajności, tak długo, jak pozwala na to urządzenie. Potwierdza to, że jesteśmy na dobrej drodze do dostarczania energii otrzymywanej z reakcji syntezy jądrowej do sieci”.

Ambrogio Fasoli, dyrektor Szwajcarskiego Centrum Plazmy i manager-elekt programu EUROfusion:

„Kampania JET DTE2 wzbogaciła rozległą wiedzę na temat magnetycznego utrzymania plazmy, które stanowi podstawę funkcjonowania tokamaka ITER. Pomoże także w kierowaniu rozwojem DEMO, które jest głównym urządzeniem europejskiej strategii na rzecz elektrowni termojądrowych. Wyniki naukowe obejmowały prace nad warunkami plazmy i materiałami kompatybilnymi z elektrowniami oraz informacje istotne dla ogólnej strategii europejskiej. Stanowią one podstawę bezpiecznego podejścia do spalania plazmy w tokamaku ITER”.

Fernanda Rimini, starszy manager ds. eksploatacji JET (UKAEA):

„Sukces JET leży w wizji, ambicji i wyjątkowym połączeniu fizyki oraz talentu inżynieryjnego zespołu projektowego: stworzył on urządzenie o unikalnych na tamte czasy cechach – rozmiarach oraz możliwościach zastosowania paliwa D-T. Powstało także środowisko, w którym nawiązał się dialog oraz zacieśniła integracja fizyki i inżynierii. Zespół JET kontynuował tradycję dążenia do doskonałości, pracując przez ostatnie 40 lat nad postępem badań nad syntezą jądrową”.

Agata Chomiczewska, krajowy koordynator badań na tokamaku JET, IFPiLM:

„Cieszymy się, że polscy naukowcy mają swój udział w sukcesie jaki osiągnięto na tokamaku JET podczas kampanii DTE2. Nauka ma to do siebie, że ciągle odkrywamy coś nowego. Przed nami stoi jeszcze wiele wyzwań, ale dzięki wspólnej determinacji w dążeniu do celu, realna staje się perspektywa komercyjnych elektrowni termojądrowych”.

40 lat nauki o fuzji

JET to największe i odnoszące znaczące sukcesy urządzenie do przeprowadzania kontrolowanych reakcji termojądrowych na świecie oraz centralny ośrodek badawczy europejskiego programu fuzji jądrowej. JET ma swoją siedzibę na terenie kampusu UKAEA w Culham w Wielkiej Brytanii i korzysta z niego ponad 31 europejskich laboratoriów – zarządzanych przez konsorcjum EUROfusion współfinansowane przez Komisję Europejską – wśród nich eksperci, studenci oraz pracownicy z całej Europy.

W niedzielę 25 czerwca bieżącego roku badacze zajmujący się syntezą jądrową w Europie i na świecie świętowali 40. rocznicę pierwszej wyprodukowanej na JET plazmy. Od momentu powstania w 1983 roku tokamak JET inicjuje przełomowe osiągnięcia i próby odnalezienia bezpiecznych, niskoemisyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie energetyki termojądrowej, aby sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu świata w energię.

W trakcie swojego istnienia JET dostarczył kluczowych informacji na temat złożonej mechaniki fuzji, umożliwiając naukowcom zaplanowanie międzynarodowego eksperymentu termojądrowego ITER i demonstracyjnej elektrowni termojądrowej DEMO projektowanej obecnie przez europejską społeczność zajmującą się syntezą jądrową.

JET Torus Hall credit UKAEA courtesy of EUROfusion 1
 Widok hali z tokamakiem JET. Credit: UKAEA courtesy of EUROfusion

Potencjał energii z fuzji jądrowej

Fuzja, proces zasilający gwiazdy takie jak nasze Słońce, zapewnia w dłuższej perspektywie niemal nieograniczone, czyste źródło energii elektrycznej przy użyciu niewielkich ilości paliwa, które można pozyskać na całym świecie z niedrogich materiałów. Proces fuzji łączy atomy lekkich pierwiastków, takich jak wodór, w wysokich temperaturach, tworząc hel i uwalniając ogromną energię w postaci ciepła. Fuzja jest z natury bezpieczna, ponieważ nie może rozpocząć niekontrolowanego procesu i nie powoduje powstania odpadów o długim procesie rozkładu.

Źródło: EUROfusion

2023 27 fn znak niebieski„Nauka to podróż w przyszłość” – pod tym hasłem odbyła się 27. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie w dniach 15-29 września 2023 roku.

W ramach Festiwalu naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy przygotowali dla uczniów szkoły podstawowej i średniej zajęcia, które zostały przeprowadzone w siedzibie IFPiLM.

Dr Ewa Łaszyńska i dr Katarzyna Mikszuta-Michalik na lekcji zatytułowanej „Promieniowanie wokół nas” w przystępny sposób opowiedziały uczniom IV klasy szkoły podstawowej o promieniowaniu jądrowym i sposobach jego detekcji. Podczas wizyty w Pracowni Spektrometrii Promieniowania Gamma uczestnicy przeprowadzali pomiary promieniowania produktów wykorzystywanych w życiu codziennym, w tym produktów spożywczych.

W czasie zajęć pt. Fuzor – eksperyment „w praktyce” dr Piotr Chmielewski i mgr inż. Maciej Szymański wyjaśnili uczniom, co to jest plazma, na czym polega fuzja jądrowa i jak wygląda praca urządzeń utrzymujących plazmę, takich jak tokamak czy stellarator. W laboratorium licealiści zapoznali się z budową i zasadą działania reaktora fuzyjnego z elektrostatyczno-inercyjnym utrzymaniem plazmy typu fuzor. Uczniowie mogli zaobserwować m.in. wpływ ciśnienia gazu na charakterystykę prądowo-napięciową oraz charakter wyładowania, a także wykonali pomiary temperatury katody reaktora za pomocą pirometru optycznego. Dodatkowo po głównym temacie spotkania uczestnicy zwiedzili Laboratorium PF1000U.

Warszawski Festiwal Nauki to cykl spotkań z naukowcami, którzy w przystępny sposób prezentują najnowsze osiągnięcia, metody badawcze oraz wyzwania na przyszłość. Tematyka festiwalowych spotkań dotyczy nauk ścisłych, przyrodniczych, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych, a także nauk o kulturze i sztuce. Wydarzenia mają formę debat, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, wizyt w laboratoriach, wystaw, wycieczek, konkursów i gier edukacyjnych. W ramach Festiwalu odbywają się również lekcje dla zorganizowanych grup szkolnych na wszystkich poziomach nauczania. Wydarzenia organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe.

FN2023 1 FN2023 2
FN2023 5 FN2023 6

Zdjęcia: © IFPiLM

Informacje z Kraju

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Zapraszamy na stoisko IFPiLM podczas Pikniku Naukowego 15 czerwca w Warszawie!

12-06-2024

Zapraszamy na stoisko IFPiLM podczas Pikniku Naukowego 15 czerwca w Warszawie!

Najbliższa edycja Pikniku Naukowego odbędzie się w sobotę, 15 czerwca 2024 roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Temat przewodni wydarzenia: Nie do wiary! Na stoisku Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy...

Czytaj więcej

Zaproszenie na 2. edycję Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” z udziałem IFPiLM

04-06-2024

Zaproszenie na 2. edycję Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” z udziałem IFPiLM

W dniach 9-10 czerwca 2024 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się 2. Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Nauki i Urząd Patentowy RP. Kongres odbywa...

Czytaj więcej

Zmarł dr Hellmut Schmidt

11-05-2024

Zmarł dr Hellmut Schmidt

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela dr. Hellmuta Schmidta (1935-2024). Nasz pierwszy kontakt z Hellmutem Schmidtem miał miejsce w okresie jego działalności w tzw. komitecie sterującym międzynarodowego centrum...

Czytaj więcej

20 lat polskiego zaangażowania w europejskie badania nad fuzją jądrową – zapraszamy na dzień otwarty do IFPiLM

06-05-2024

20 lat polskiego zaangażowania w europejskie badania nad fuzją jądrową – zapraszamy na dzień otwarty do IFPiLM

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zapraszamy na wizytę w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego. 10 maja o...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie oceny i przedłużenia programu badawczo-szkoleniowego Euratom

26-04-2024

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w sprawie: oceny okresowej programu Euratomu na lata 2021-2025 (interim evaluation of the Euratom Programme 2021-2025) oceny ex-ante przedłużenia programu (2026-2027) (ex-ante evaluation of the extension (2026-2027)...

Czytaj więcej

Zaproszenie na wykład

22-04-2024

Zaproszenie na wykład

Zapraszamy na wykład dr inż. Natalii Wendler z IFPiLM w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00. Tematem wystąpienia będą przełomowe wyniki badań...

Czytaj więcej

Big Science Business Forum z wizytą w Polsce

11-04-2024

Big Science Business Forum z wizytą w Polsce

W związku z kolejną edycją BSBF – Big Science Business Forum (1 – 4 października 2024 r. Triest, Włochy) w Ambasadzie Włoskiej w Warszawie odbędzie się spotkanie  "BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 2024: TOWARDS A...

Czytaj więcej

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

08-02-2024

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową

Joint European Torus (JET), jedno z największych i najpotężniejszych urządzeń termojądrowych na świecie, wykazał zdolność do niezawodnego wytwarzania energii termojądrowej, ustanawiając jednocześnie światowy rekord energetyczny. To wybitne osiągnięcie stanowi kamień milowy...

Czytaj więcej

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową – zapowiedź ogłoszenia wyników

07-02-2024

Naukowcy z europejskiego konsorcjum EUROfusion, w tym także polscy badacze z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM), zakończyli niedawno udane eksperymenty na urządzeniu przeznaczonym do badań nad fuzją jądrową...

Czytaj więcej

EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024

25-01-2024

EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024

Rozpoczeto nabór do programu EUREKA – EUROSTARS call for projects Mar 2024. Eurostars to instrument finansowania, który wspiera innowacyjne MŚP i partnerów projektów (duże firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i inne rodzaje organizacji)...

Czytaj więcej

Tokamak JET ostatni raz wytworzył plazmę

24-01-2024

Tokamak JET ostatni raz wytworzył plazmę

Na tokamaku JET (Joint European Torus) po 40 latach od uruchomienia zakończyła się ostatnia seria eksperymentów. 25 czerwca 1983 roku na urządzeniu uzyskano pierwszą plazmę, cztery dekady później – w poniedziałek,...

Czytaj więcej

Big Science Business Forum 2024 w Trieście!

18-12-2023

Big Science Business Forum 2024 w Trieście!

Big Science Business Forum to kongres zorientowany na biznes, koncentrujący się na wysokich technologiach i innowacjach, będący głównym punktem spotkań między dużymi infrastrukturami badawczymi a przemysłem w Europie. Jest to największe wydarzenie...

Czytaj więcej

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

05-12-2023

Zgłoś swój udział w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy!

Zapraszamy do udziału w 17. edycji Letniej Szkoły Fizyki Plazmy organizowanej przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Wydarzenie odbędzie się w Kudowie-Zdroju w dniach 3-7 czerwca 2024 roku. Kudowa Summer...

Czytaj więcej

Kontynuacja współpracy ITER i KMiTI

30-11-2023

Kontynuacja współpracy ITER i KMiTI

Katedra Mikroelektroniki i Techniki Informatycznych (KMiTI) przez najbliższe sześć lat będzie kontynuowała współpracę z Organizacją ITER w zakresie projektowania, produkcji oraz integracji systemów diagnostycznych tokamaka ITER. W dniu 9 października 2023...

Czytaj więcej

Tokamak JET z sukcesem testuje nowe rozwiązania dla przyszłych elektrowni termojądrowych

23-11-2023

Tokamak JET z sukcesem testuje nowe rozwiązania dla przyszłych elektrowni termojądrowych

Konsorcjum EUROfusion ogłosiło pomyślne zakończenie trzeciej i ostatniej kampanii eksperymentalnej z użyciem deuteru i trytu (DTE3) w urządzeniu fuzyjnym JET (Joint European Torus), które znajduje się w Wielkiej Brytanii. W...

Czytaj więcej

Pracownicy naukowi IFPiLM laureatami konkursu NCN MINIATURA 7

15-11-2023

Pracownicy naukowi IFPiLM laureatami konkursu NCN MINIATURA 7

Dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej oraz dr inż. Tomasz Fornal z Zakładu Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy otrzymali granty NCN w ramach konkursu MINIATURA 7...

Czytaj więcej

IFPiLM został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council)

27-10-2023

IFPiLM został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council)

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy został partnerem Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council, EIC). EIC została ustanowiona w ramach programu Horyzont Europa w celu wspierania przełomowych innowacji. Partnerzy EIC...

Czytaj więcej

Pierwsza obserwacja samonagrzewającego się paliwa termojądrowego nadzieją dla projektu ITER i przyszłych elektrowni termojądrowych

16-10-2023

Pierwsza obserwacja samonagrzewającego się paliwa termojądrowego nadzieją dla projektu ITER i przyszłych elektrowni termojądrowych

Naukowcy z konsorcjum EUROfusion ogłosili wyniki naukowe rekordowej kampanii eksperymentalnej przeprowadzonej w 2021 roku na największym na świecie tokamaku JET (Joint European Torus), który znajduje się w Wielkiej Brytanii. Wyniki...

Czytaj więcej

„Nauka to podróż w przyszłość” – 27. edycja Festiwalu Nauki za nami

04-10-2023

„Nauka to podróż w przyszłość” – 27. edycja Festiwalu Nauki za nami

„Nauka to podróż w przyszłość” – pod tym hasłem odbyła się 27. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie w dniach 15-29 września 2023 roku. W ramach Festiwalu naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy...

Czytaj więcej

IFPiLM organizatorem konferencji naukowej PLASMA 2023

27-09-2023

IFPiLM organizatorem konferencji naukowej PLASMA 2023

W dniach 18-22 września 2023 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa PLASMA 2023 dotycząca badań i zastosowań plazmy. Organizatorem wydarzenia był Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Na...

Czytaj więcej

Altrad Babcock Europe otrzymał 7-letni kontrakt od Fusion for Energy na produkcję prototypów i produkcję komponentów dla ITER

22-09-2023

Altrad Babcock Europe otrzymał 7-letni kontrakt od Fusion for Energy na produkcję prototypów i produkcję komponentów dla ITER

Altrad Babcock Europe SA z przyjemnością ogłasza, że ​​otrzymał 7-letni kontrakt od firmy Fusion for Energy (F4E) na świadczenie zarówno usług prototypowania, jak i produkcji kolektora chłodzącego typu Blanket Cooling...

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej

11-08-2023

Zapraszamy do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej sesji plenarnej poświęconej przełomowym osiągnięciom w dziedzinie syntezy jądrowej. Sesja stanowi niepowtarzalną okazję do uczestnictwa...

Czytaj więcej

Mija 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET

28-06-2023

Mija 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET

W niedzielę 25 czerwca 2023 roku minęło 40 lat od uzyskania pierwszej plazmy na tokamaku JET (Joint European Torus) mieszczącym się w Culham koło Oksfordu w Wielkiej Brytanii. Jest to...

Czytaj więcej

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem panelu ELI-ERIC

27-06-2023

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem panelu ELI-ERIC

Dr Katarzyna Batani z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej w IFPiLM została członkiem panelu recenzentów w obszarze Plasma physics organizacji ELI-ERIC (Extreme Light Infrastructure (ELI) European Research Infrastructure Consortium...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Kongres "Nauka dla Społeczeństwa"

30-05-2023

Zapraszamy na Kongres "Nauka dla Społeczeństwa"

W dniach 3-5 czerwca 2023 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskich jednostek naukowych, ośrodków edukacyjnych oraz kół naukowych. W Kongresie...

Czytaj więcej

Kolejna edycja Pikniku Naukowego już 27 maja w Warszawie!

24-05-2023

Kolejna edycja Pikniku Naukowego już 27 maja w Warszawie!

Najbliższa edycja Pikniku Naukowego odbędzie się w sobotę, 27 maja 2023 roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia są rewolucje naukowe. Na stoisku Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy...

Czytaj więcej

Pracownik naukowy IFPiLM członkiem Rady Beam Plasma and Inertial Fusion European Physical Society

16-05-2023

Dr Piotr Rączka z Zakładu Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej IFPiLM został członkiem Rady Beam Plasma and Inertial Fusion (BP&IF) w Europejskim Towarzystwie Fizycznym (European Physical Society – EPS). Sekcja BP&IF...

Czytaj więcej

Prawie 7 mln zł dla IFPiLM na wsparcie projektów międzynarodowych w 2022 roku

26-04-2023

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Instytutowi Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prawie 7 mln zł dofinansowania na projekty w programie „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”. Łącznie na ten cel MEiN...

Czytaj więcej

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

10-04-2023

Granty badawcze EUROfusion Bernard Bigot

Europejskie Konsorcjum na rzecz Rozwoju Energii Termojądrowej EUROfusion ogłosiło nabór wniosków do kolejnej rundy EUROfusion Bernard Bigot Researcher Grants, która sfinansuje dziesięciu wybitnym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową projekty badawcze rozpoczynające się w pierwszej...

Czytaj więcej

Kawiarnia Naukowa: Święty Graal energetyki. Czy opanujemy fuzję jądrową?

15-03-2023

Kawiarnia Naukowa: Święty Graal energetyki. Czy opanujemy fuzję jądrową?

20 marca 2023 r. zapraszamy na spotkanie z dr hab. Agatą Chomiczewską z IFPiLM w Pałacu Staszica w Warszawie. Tematem spotkania będzie fuzja jądrowa. W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie lub...

Czytaj więcej

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty

03-03-2023

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty

Horyzont 2020 – spotkanie online dla podmiotów wydających certyfikaty   21 marca o godz. 9:30 odbędzie się seminarium związane z programem Horyzont 2020 organizowane przez Komisję Europejską. Webinar jest skierowany do podmiotów wydających...

Czytaj więcej

Największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027

01-02-2023

Największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027

Otwarte największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów badań i innowacji na lata 2014-2027   Komisja Europejska rozpoczęła największe w historii konsultacje społeczne dotyczące przeszłości, teraźniejszości i...

Czytaj więcej

Workshop ICDMP

29-12-2022

Workshop ICDMP

W dniach 17 i 18 grudnia 2022 r. Międzynarodowe Centrum Gęstej Namagnetyzowanej Plazmy (ICDMP) zorganizowało w formie zdalnej International Workshop and Expert Meeting on Dense Magnetized Plasmas 2022. Uczestnicy spotkania...

Czytaj więcej

Pomagamy podopiecznym z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

20-12-2022

Pomagamy podopiecznym z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy od wielu lat wspiera Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie. W tym roku oprócz tradycyjnej zbiórki środków finansowych odbył się także...

Czytaj więcej

Przełomowe wyniki w pozyskiwaniu energii z laserowej fuzji jądrowej

15-12-2022

13 grudnia 2022 r. Departament Energii USA ogłosił, że naukowcom z National Ignition Facility (NIF) w Lawrence Livermore National Laboratory w Stanach Zjednoczonych udało się uzyskać dodatni bilans energetyczny w...

Czytaj więcej

Już dziś Departament Energii USA ogłosi przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową - zapowiedź konferencji prasowej

13-12-2022

13 grudnia o godzinie 16.00 (czasu polskiego) przedstawiciele Departamentu Energii USA ogłoszą przełomowe osiągnięcie w badaniach nad fuzją jądrową dokonane przez naukowców z National Ignition Facility w Lawrence Livermore National...

Czytaj więcej

Trwają przygotowania do nowej kampanii eksperymentalnej na stellaratorze W7-X

02-11-2022

Trwają przygotowania do nowej kampanii eksperymentalnej na stellaratorze W7-X

27 października 2022 r., po trzech latach przerwy, swoją działalność wznowił stellarator Wendelstein 7-X w Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) w Greifswaldzie. Urządzenie zostało przebudowane i wyposażone w...

Czytaj więcej

26. Festiwal Nauki z udziałem IFPiLM

05-10-2022

26. Festiwal Nauki z udziałem IFPiLM

Pod koniec września 2022 r. naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy wzięli udział w 26. edycji Festiwalu Nauki. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią uczniowie ze szkół podstawowych...

Czytaj więcej

30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych z udziałem IFPiLM

15-09-2022

30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych z udziałem IFPiLM

12 września 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). W ramach jubileuszu wyróżnione zostały najlepsze instytuty, które w wyniku oceny działalności...

Czytaj więcej

Prof. Tadeusz Pisarczyk członkiem Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej

03-08-2022

Prof. Tadeusz Pisarczyk członkiem Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk, kierownik Pracowni Hydrodynamiki Plazmy w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej w IFPiLM, został nominowany na członka Laserlab-Europe Expert Group w dziedzinie syntezy laserowej. Konsorcjum Laserlab-Europe...

Czytaj więcej

Dr hab. Monika Kubkowska członkiem międzynarodowej Rady Doradczej Max Planck Institute for Plasma Physics

20-07-2022

Dr hab. Monika Kubkowska członkiem międzynarodowej Rady Doradczej Max Planck Institute for Plasma Physics

Dr hab. Monika Kubkowska, zastępca dyrektora ds. naukowych IFPiLM, została członkiem międzynarodowej Rady Doradczej – Advisory Board (Fachbeirat) Instytutu Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka (IPP) w Niemczech: https://www.ipp.mpg.de/17373/fachbeirat. IPP jest instytutem...

Czytaj więcej

Testy i sprawdzenie diagnostyki zaprojektowanej przez polskich naukowców na stellaratorze W7-X

15-07-2022

Testy i sprawdzenie diagnostyki zaprojektowanej przez polskich naukowców na stellaratorze W7-X

W pierwszych dwóch tygodniach lipca 2022 r. delegacja pracowników z IFPiLM i Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyła w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie w Niemczech w ustawieniu i testach...

Czytaj więcej

Naukowcy z IFPiLM biorą udział w pracach nad radialną kamerą neutronów dla tokamaka ITER

08-07-2022

Naukowcy z IFPiLM biorą udział w pracach nad radialną kamerą neutronów dla tokamaka ITER

W tokamaku ITER źródłem mocy grzewczej będą reakcje fuzji jądrowej. Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed naukowcami jest kontrolowanie i utrzymanie plazmy przez ok. 400-600 s. Oszacowanie parametrów plazmy (takich jak: szybkość...

Czytaj więcej

IFPiLM organizatorem 23. ISHW

28-06-2022

IFPiLM organizatorem 23. ISHW

W dniach 20-24 czerwca 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się 23. International Stellarator-Heliotron Workshop (ISHW). Organizatorem wydarzenia był Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Z kraju...

Czytaj więcej

16. edycja Kudowa Summer School dobiegła końca

15-06-2022

16. edycja Kudowa Summer School dobiegła końca

Zakończyła się 16. edycja Letniej Szkoły Fizyki Plazmy Kudowa Summer School „Towards Fusion Energy”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w dniach 6-10 czerwca w Kudowie-Zdroju...

Czytaj więcej

25. Piknik Naukowy już w najbliższy weekend!

19-05-2022

25. Piknik Naukowy już w najbliższy weekend!

Piknik Naukowy po dwóch latach przerwy wraca do spotkań na żywo. Najbliższa edycja odbędzie się już w ten weekend – 21 maja – na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie....

Czytaj więcej

Udział pracowników IFPiLM w przełomowych badaniach nad syntezą jądrową – wideo

02-03-2022

W najnowszym filmie przedstawiamy wkład naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w przełomowy sukces badań nad syntezą jądrową na największym na świecie tokamaku JET (Joint European Torus)...

Czytaj więcej

Petycja europejskich naukowców przeciwko agresji Rosji na Ukrainę

28-02-2022

Petycja europejskich naukowców przeciwko agresji Rosji na Ukrainę

Europejscy naukowcy wyrażają głęboką solidarność z narodem Ukrainy i proszą o podpisanie petycji w sprawie powstrzymania agresji Rosji na Ukrainę i wycofania wojsk: https://www.ipetitions.com/petition/an-open-letter-from-european-scientists-against

Czytaj więcej

Udział Polski w przełomowym sukcesie badań nad syntezą jądrową

09-02-2022

Udział Polski w przełomowym sukcesie badań nad syntezą jądrową

9 lutego 2022 roku ogłoszone zostało przełomowe osiągnięcie naukowców i inżynierów w dziedzinie syntezy jądrowej. Badania nad energetyką termojądrową prowadzone są w Europie w ramach programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej...

Czytaj więcej

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową! Zapowiedź konferencji prasowej

07-02-2022

Przełomowe osiągnięcie w badaniach nad syntezą jądrową! Zapowiedź konferencji prasowej

W najbliższą środę, 9 lutego, przedstawiciele konsorcjum EUROfusion, UKAEA i ITER ogłoszą i omówią ekscytujące wyniki z niedawnej kampanii DTE2 na tokamaku JET, w której jako Polska i IFPiLM mieliśmy...

Czytaj więcej

Informacje ze Świata

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Inaugural of ITER public-private fusion workshop

04-04-2024

Inaugural of ITER public-private fusion workshop

Dear fusion colleagues, As many of you will have heard by now, ITER will be hosting a first-ever workshop to engage with private sector fusion initiatives at the end of May,...

Czytaj więcej

New Fusion Energy World Record at JET | Press Conference Highlights

09-02-2024

New Fusion Energy World Record at JET | Press Conference Highlights

On 8 February 2024, EUROfusion, in collaboration with the UK Atomic Energy Authority (UKAEA), proudly announced a new world record for the highest amount of fusion energy ever produced in...

Czytaj więcej

Lead the change: apply to become a Young Energy Ambassador

01-02-2024

Lead the change: apply to become a Young Energy Ambassador

Are you a young professional contributing to the energy transition? The European Sustainable Energy Week (EUSEW) invites you to apply for its Young Energy Ambassadorship. EUSEW is committed to empowering the leaders of tomorrow,...

Czytaj więcej

Looking for 5 Monaco-ITER Fellows

23-01-2024

Looking for 5 Monaco-ITER Fellows

The recruitment campaign for 2024-2026 Monaco-ITER Postdoctoral Fellowships has opened. We are looking for top candidates with an excellent track record of creativity and accomplishment. Research possibilities exist in many areas...

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X Call for Proposals OP 2.2 (Sep. 2024 to Dec. 2024) and OP 2.3 (Feb. 2025 to May 2025)

03-01-2024

Wendelstein 7-X Call for Proposals OP 2.2 (Sep. 2024 to Dec. 2024) and OP 2.3 (Feb. 2025 to May 2025)

For the preparation of the experimental programme of OP 2.2 and OP 2.3, we are pleased to invite you to submit experimental proposals. Submission of proposals will be possible in...

Czytaj więcej

Europe and Japan celebrate breakthrough in paving the way for fusion energy

01-12-2023

Europe and Japan celebrate breakthrough in paving the way for fusion energy

The prospect of harnessing fusion energy is closer. The successful operation of JT-60SA, the most powerful experimental device to date, built by Europe and Japan, is a landmark achievement for...

Czytaj więcej

First plasma was successfully generated at JT-60SA

26-10-2023

First plasma was successfully generated at JT-60SA

A momentous achievement in the field of nuclear fusion has been accomplished by a collaborative team of engineers from Europe and Japan. They have successfully generated tokamak plasma for the...

Czytaj więcej

The Nobel Prize in Physics 2023

03-10-2023

Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier are the winners of this year's Nobel Prize in Physics. It was awarded "for experimental methods that generate attosecond pulses of light for...

Czytaj więcej

US Lab Replicates Fusion Ignition Breakthrough

08-08-2023

The US National Ignition Facility (NIF) has achieved fusion ignition once again, building on its landmark 2022 success. This achievement, powered by hydrogen within a diamond capsule, signifies a major...

Czytaj więcej

New Programme Manager Elect announced by EUROfusion

20-07-2023

Professor Ambrogio Fasoli became the new EUROfusion Programme Manager Elect. The decision was made by EUROfusion General Assembly at the meeting on 18 July 2023. His tenure will officially commence...

Czytaj więcej

Huge growth ahead? Fusion supply chain report

07-06-2023

Huge growth ahead? Fusion supply chain report

From a survey of 26 private fusion companies and 34 supplier companies, the Fusion Industry Association—a US-registered non-profit independent trade association for the acceleration of the arrival of fusion power—predicts a...

Czytaj więcej

Early-career engineers encouraged to apply now for the 2024 EUROfusion Engineering Grants

19-04-2023

Early-career engineers encouraged to apply now for the 2024 EUROfusion Engineering Grants

EUROfusion has launched the call for applications for the 2024 EUROfusion Engineering Grants (EEGs). These grants will provide funding for up to twenty outstanding early-career engineers to conduct research projects starting in...

Czytaj więcej

Apply to the JT-60SA International Fusion School

10-04-2023

Apply to the JT-60SA International Fusion School

The new JT-60SA International Fusion School (JIFS), jointly funded and organized by Japan's National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) and EUROfusion, aims to prepare the next generation of fusion physicists and engineers...

Czytaj więcej

Xcitech IFMIF-DONES School on Science and Technology

20-03-2023

Xcitech IFMIF-DONES School on Science and Technology

The Xcitech course is an advanced course primarily aimed at young scientists and engineers at the graduate and post-graduate level who are currently working or interested in the area of fusion technology. It is...

Czytaj więcej

Fusion Industry School announced

17-03-2023

Fusion Industry School announced

The Fusion Centre for Doctoral Training (CDT) and the UK Atomic Energy Authority (UKAEA) have worked with the fusion community to prepare a two-week program created to meet the needs of the emerging...

Czytaj więcej

EUROfusion stands in solidarity with research in Ukraine

24-02-2023

EUROfusion stands in solidarity with research in Ukraine

Today, as we commemorate the anniversary of the invasion of Ukraine by Russia, the EUROfusion consortium stands in solidarity with our Ukrainian member and research colleagues. EUROfusion remains committed to supporting...

Czytaj więcej

Eight-minute production of plasma with gigajoule energy turnover at Wendelstein 7-X

23-02-2023

Eight-minute production of plasma with gigajoule energy turnover at Wendelstein 7-X

Another target has been achieved only recently by the W7-X researchers, namely they managed to acquire an energy turnover of 1.3 gigajoules in the device, which is 17 times higher...

Czytaj więcej

The Nobel Prize in Physics 2022

04-10-2022

The Nobel Prize in Physics 2022

Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger are the winners of this year's Nobel Prize in Physics. It was awarded “for experiments with entangled photons, establishing the violation of...

Czytaj więcej

New experiments for fusion energy record breaker JET

27-09-2022

New experiments for fusion energy record breaker JET

A new wave of fusion energy experiments on UK Atomic Energy Authority’s record-breaking Joint European Torus (JET) started this month. EUROfusion researchers are using the famous JET machine to conduct a...

Czytaj więcej

ITER appoints new Director-General

21-09-2022

Pietro Barabaschi has become the next Director-General of the ITER Organization as a result of the unanimous choice of the Council from among finalist candidates. In the transition period Dr....

Czytaj więcej

Starting power plant design

07-07-2022

Starting power plant design

At a livestreamed Horizon EUROfusion event in Brussels on 5 July 2022, EUROfusion celebrated the start of conceptual design activities for Europe's first demonstration fusion power plant DEMO. This first-of-a-kind...

Czytaj więcej

Celebration of achieving a crucial assembly milestone in the ITER Project

17-05-2022

Celebration of achieving a crucial assembly milestone in the ITER Project

This month, we have witnessed the successful lifting and lowering into the machine well of the first sub-section of the ITER plasma chamber. The weight of the component is the...

Czytaj więcej

Burning plasma achieved in inertial fusion at the National Ignition Facility

15-02-2022

Obtaining a burning plasma is a critical step towards self-sustaining fusion energy. A burning plasma is one in which the fusion reactions themselves are the primary source of heating in...

Czytaj więcej

Historic milestone reached by JET scientists

20-01-2022

Historic milestone reached by JET scientists

Iconic fusion energy machine JET – which reaches controlled temperatures 10 times hotter than the core of the sun – completed its 100,000th live pulse last night. Weighing 2,800 tonnes, the...

Czytaj więcej

Horizon Europe Grant Agreement signed

20-12-2021

Horizon Europe Grant Agreement signed

15 December 2021 saw the EUROfusion consortium signing the Grant Agreement under Horizon Europe, the European Framework Programme from 2021 – 2027, in an aim to launch comprehensive R&D approach...

Czytaj więcej

Exhibition brings fusion power to the people of Marseille

25-10-2021

Exhibition brings fusion power to the people of Marseille

The European research consortium EUROfusion presents a game-based exhibition blending art, science and technology to explore fusion energy and get visitors' input on how fusion could fit into society. Fusion, Power...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki 2021

06-10-2021

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki zostali Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi. Nagrodę przyznano im „za przełomowy wkład w zrozumienie złożonych systemów fizycznych”. Manabe i Hasselmann zostali uhonorowani „za...

Czytaj więcej

National Ignition Facility experiment puts researchers at threshold of fusion ignition

16-08-2021

National Ignition Facility experiment puts researchers at threshold of fusion ignition

On Aug. 8, 2021, an experiment at Lawrence Livermore National Laboratory’s (LLNL’s) National Ignition Facility (NIF) made a significant step toward ignition, achieving a yield of more than 1.3 megajoules...

Czytaj więcej

"Chinese artificial sun" proves to be the hottest

01-06-2021

It turned possible for the Chinese scientists from Hefei to achieve a plasma temperature of 120 million degrees Celsius for 101 seconds. Thus they set a new world record about...

Czytaj więcej

A solution provided by the UK experimental results at MAST

31-05-2021

A solution provided by the UK experimental results at MAST

The exhaust system proved commercially effective for fusion power plants thanks to the UK Atomic Energy Authority’s new MAST Upgrade experiment at CCFE. Culham scientists performing testing applied the Super-X system...

Czytaj więcej

Precision under the microscope for plasma impurity behaviour study

02-04-2021

How to track impurities such as titanium, iron, nickel, copper or tungsten migrating throughout fusion plasmas? It is possible that tiny hand-made pellets manage to perform this task. The study...

Czytaj więcej

ASDEX Upgrade celebrating its 30 anniversary of generating plasma

29-03-2021

ASDEX Upgrade celebrating its 30 anniversary of generating plasma

30 years ago, on 21 March 1991, the ASDEX Upgrade experimental device at Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Germany generated its first plasma. The main aim of...

Czytaj więcej

Completion of the first phase of WEST operation

22-03-2021

Completion of the first phase of WEST operation

The WEST experimental campaign which took place between the 27th of November and the 27th of January 2021 proved successful with testing of a significant number of ITER-like Plasma Facing...

Czytaj więcej

Full design toroidal field reported successfully reached by JT-60SA

03-03-2021

Full design toroidal field reported successfully reached by JT-60SA

The scientific world can boast about efficient energizing of the toroidal field magnet, which made it possible to attain its full magnetic field. Plasma inside the vessel will be generated...

Czytaj więcej

Prototype of another ITER divertor proves successful thanks to efforts of the European team

10-02-2021

The team of engineers from the Research Instruments (RI), Germany, has successfully completed the ITER Inner-Vertical Target (IVT) prototype’s engineering phase. The very complex component was produced no matter how...

Czytaj więcej

DEMO - the next step towards fusion energy production

07-01-2021

DEMO - the next step towards fusion energy production

The recommendations of the DEMO expert panel will facilitate the implementation of the next step of the Roadmap aimed at the construction of the demonstration power plant. Review-based approach makes...

Czytaj więcej

First plasma in the MAST spherical tokamak device

02-11-2020

First plasma in the MAST spherical tokamak device

We have recently seen the launch of the MAST Upgrade tokamak which produced the first plasma (the video is available on YouTube). This brings us closed to obtain safe low-carbon...

Czytaj więcej

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

29-10-2020

Soon we will witness a new experimental campaign on the WEST tokamak

Similarly to the cycle of nature, winter is coming also in the field of science. Namely, the cool down of the 140 tons superconducting Toroidal Field magnet has started under...

Czytaj więcej

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

08-10-2020

EUROfusion joins Neutral Beam Test Facility

A new Cooperation Agreement between the international ITER fusion project, the Italian Consorzio RFX and EUROfusion will allow European researchers from eight countries to join the Neutral Beam Test Facility...

Czytaj więcej

The assembly of the ITER experimental reactor has started

10-08-2020

The assembly of the ITER experimental reactor has started

Ten years after the start of construction in August 2010, ITER marked a new chapter in its long history. This historic moment was witnesses by distinguished guests, including French President...

Czytaj więcej

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

23-07-2020

Preparations are underway for a new experimental campaign on the W7-X stellarator

In the recent newsletter published on the Max Planck Institute for Plasma Physics website you can learn more about the preparation of the Wendelstein 7-X stellarator for the next experimental...

Czytaj więcej

Japanese-European fusion plant JT-60SA is complete

28-04-2020

The JT-60SA assembly was completed at the end of March 2020. This device, located at the National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology at Naka in Japan, will...

Czytaj więcej

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

01-04-2020

JET researchers find 'win-win' scenario for future fusion reactors

Recent experiments at JET (Joint European Torus, Culham) showed how to spread the heat load across different tiles by moving the 'strike point' (specific divertor tiles which spread the heat)....

Czytaj więcej

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

30-03-2020

Wendelstein 7-X fusion device at Greifswald to be upgraded

The Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) in Greifswald, Germany, is ready for new improvements of the Wendelstein 7-X stellarator facility which are needed to obtain higher heating power...

Czytaj więcej

Wielki tokamak HL-2M zacznie działać w Chinach w 2020 roku

11-12-2019

W listopadzie br. chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że wielki tokamak HL-2M, nazywany „sztucznym Słońcem”, ma być uruchomiony w przyszłym roku w Południowo-Zachodnim Instytucie Fizyki w Chengdu. Zakłada się, że...

Czytaj więcej

Nagroda Nobla z fizyki

14-10-2019

Nagroda Nobla z fizyki

Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali Kanadyjczyk James Peebles oraz dwóch Szwajcarów Michel Mayor i Didier Queloz za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć historię i budowę Wszechświata. Połowę nagrody otrzymał James Peebles...

Czytaj więcej

UK invests in domestic fusion plant

08-10-2019

UK invests in domestic fusion plant

The UK government has committed GBP220 million (USD270 million) over four years for the conceptual design of the Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). The STEP programme aims to construct...

Czytaj więcej

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

16-09-2019

EUROfusion – F4E Collaboration Inked

  Fusion for Energy (F4E) in collaboration with EUROfusion, drafted an MoU with EUROfusion for the implementation of the reorganization of the Test Blanket Module and Breeding Blanket programme. This MoU...

Czytaj więcej

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

11-09-2019

Report from the 19th Coordinated Working Group Meeting

This annual meeting was held at the headquarters of the Helmholtz Society in Berlin March 12–14, 2019. Roughly forty on-site and ten remote participants provided reports on collaborations, grouped into...

Czytaj więcej

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

27-08-2019

The EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE; evaluation results and the start of grant preparation

The evaluation of the EU proposal 871124 - LASERLAB-EUROPE for a new EU contract for Laserlab-Europe, "Laserlab-5" is completed and the EC has just announced the result. The proposal reached...

Czytaj więcej
Początek strony