Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1976 r. Od 15 września 2016 r. nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw energii. Program badań jest dotowany (subwencja statutowa) i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Inne źródła finansowania to Komisja Europejska, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz agencje międzynarodowe – Agencja Fusion for Energy, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum Laserlab-Europe.

IFPiLM jest instytutem badawczym kategorii B+.

Podstawową strukturę organizacyjną IFPiLM tworzą zakłady naukowe:
 
 
W ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają ponadto następujące struktury organizacyjne:
 
Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy stanowią obszar obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej do generacji energii użytecznej (elektrycznej), w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Badania te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich i całego świata.
 

Od roku 2005 IFPiLM jest instytucją upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do koordynacji w Polsce badań związanych z Programem Ramowym Wspólnoty Euratom w obszarze Fusion. W latach 2005-2013 Instytut był stroną Kontraktu Asocjacyjnego zawartego ze Wspólnotą Euratom reprezentowaną przez Komisję Europejską. Asocjacja Euratom-IFPiLM skupiała na początku 5 polskich ośrodków badawczych (IFPiLM, NCBJ, PW, INTiBS, AGH), pod koniec – 13 instytucji prowadzących badania w zakresie fuzji jądrowej. Od 2014 r. program Wspólnoty Euratom w zakresie fuzji jądrowej koordynuje i finansuje europejskie konsorcjum EUROfusion, a Asocjacja została przekształcona w Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE), skupiające obecnie ponad 20 podmiotów, do których należą: instytuty badawcze, uczelnie, instytuty PAN oraz firmy przemysłowe (aktualna lista członków CeNTE: https://cente.ifpilm.pl).

IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion i organizację Fusion for Energy (koordynującą i finansującą udział UE w międzynarodowym projekcie ITER). 

W Instytucie prowadzone są prace związane z rozwojem diagnostyk dla urządzeń fuzyjnych, badania zachowania zanieczyszczeń plazmy na różnych układach, jak również prace nad modelowaniem zjawisk zachodzących w plazmie. Naukowcy biorą czynny udział w kampaniach eksperymentalnych na urządzeniach fuzyjnych, m.in. na tokamaku JET w Wielkiej Brytanii czy stellaratorze W7-X w Niemczech.

Pracownicy naukowi prowadzą także badania związane z oddziaływaniem plazmy na powierzchnię ścianek komory, znajdujących się w kontakcie z plazmą. Badania skupiają się na głównych wyzwaniach technologii fuzyjnych, jakimi są utrzymanie plazmy oraz problem wysokich strumieni ciepła i promieniowania jądrowego (neutronów i promieniowania gamma) w oddziaływaniu z powierzchniami konstrukcyjnymi, w szczególności z powierzchniami dywertora służącego do usuwania zanieczyszczeń z komory tokamaka.

Wieloletni program badań nad plazmą laserową, który Instytut prowadzi we współpracy z wieloma zagranicznymi grupami, jest ukierunkowany na zgłębianie właściwości fizycznych i procesów związanych z generacją plazmy laserowej oraz opracowanie jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem technologii inercyjnej fuzji termojądrowej. Prace dotyczące fizyki plazmy i laserowej fuzji jądrowej objęte są w dużej części międzynarodowymi programami HiPER i Laserlab-Europe. W Instytucie działa dziesięcioterawatowy laser CPA Ti:Sapphire wykorzystywany do badania emisji jonów z plazmy laserowej.
 
W IFPiLM prowadzone są badania z wykorzystaniem własnych generatorów plazmy impulsowej typu plasma focus: PF-1000U i PF-6. Ważnym kierunkiem badawczym i rozwojowym, uprawianym w IFPiLM na podstawie doświadczenia zdobytego przez IPPT PAN we współpracy z francuskim przemysłem kosmicznym, są badania plazmowych sterowników dla sztucznych satelitów kategorii CubeSat. Prototypy tych sterowników są budowane w IFPiLM, a następnie badane w Laboratorium Plazmowych Napędów Satelitarnych, stworzonym w Instytucie od podstaw, oraz w ośrodkach badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 
W ramach działalności rozwojowej analizowane są możliwości zastosowań technologicznych prowadzonych badań oraz doskonalone są stosowane techniki pomiarowe. IFPiLM wykonuje na zlecenie badania odporności urządzeń, w tym awioniki, na wyładowania atmosferyczne.
 
Szeroka współpraca międzynarodowa IFPiLM przejawia się udziałem polskich naukowców w wielu europejskich i światowych programach badawczych: JET, W7-X, ASDEX, TCV, WEST, PALS, ELI, COMPASS, LHD, MAST, CFETR, JT-60SA, EAST oraz ITER i DEMO.
 
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony