Międzynarodowe Centrum Gęstej Plazmy Namagnetyzowanej zostało powołane w roku 1993 pod auspicjami UNESCO. Celem Centrum jest stworzenie warunków do badania podstawowych zjawisk fizycznych występujących w gęstej plazmie namagnetyzowanej w układach typu plasma focus, szkolenie młodych naukowców i wymiana naukowa oraz rozwój zastosowań praktycznych takiej plazmy i transfer technologii. Centrum jest otwarte na współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi i akademickimi w kraju i na świecie.

 

Strona WWW: www.icdmp.pl
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony