Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Bilety lotnicze

Data ogłoszenia zamówienia:  19.10.2021

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 20.10.2021 godz. 11:00

Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM

Numer postepowania 114/STiO/2021

Typ postępowania: Postępowanie wyłączone z PZP

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe

Data ogłoszenia: 14.10.2021

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 25.10.2021 godz. 11:00

 Warszawa, dn. 13.10.2021 r.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

 


Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia 30.09.2021 r. o udzielenie zamówienia prowadzonego bez stosowania ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 130 000 zł netto pn. „Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM”,
nr postępowania 100/STiO/2021 zgodnie z pkt. VIII ppkt. 5 Zapytania ofertowego:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na każdym jego etapie - bez podania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy.”
Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM

Numer postepowania 100/STiO/2021

Typ postępowania: Postępowanie wyłączone z PZP

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe

Data ogłoszenia: 30.09.2021

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 11.10.2021 godz. 11:00

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony