Regulamin praktyk studenckich w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

 

Postanowienia ogólne
§ 1


Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, zwany dalej „Instytutem”, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) prowadzi studenckie praktyki zawodowe.

 

Cele praktyk
§ 2


1. Praktyki studenckie mają na celu:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie praktycznych umiejętności jej wykorzystania,
• zapoznanie studenta ze specyfiką pracy zawodowej,
• kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem praktyk,
• zdobywanie materiałów niezbędnych do napisania pracy dyplomowej,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz kultury osobistej,
• poznanie struktury, funkcjonowania, zasad organizacji i procesu planowania podziału pracy, podziału kompetencji, procedur i ich kontroli w instytucji, w której odbywane są praktyki,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy w zespole, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności,
• przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań,
• pozyskanie kontaktów zawodowych przydatnych w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz w poszukiwaniu pracy zawodowej,
• doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy i aktywizacji zawodowej studenta.

 

Organizacja praktyk
§ 3


1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych, zwany dalej organizatorem praktyk.
2. Do obowiązków organizatora praktyk należy w szczególności:
• przygotowanie umowy z uczelnią w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych,
• wyznaczenie opiekuna studenta odbywającego praktykę w Instytucie,
• akceptacja ogólnej oceny odbytej praktyki, sporządzonej przez opiekuna studenta,
• wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki.

 

Formy praktyk
§ 4


1. Ustala się następujące formy praktyki:
• udział w realizacji prac badawczych prowadzonych przez Instytut,
• udział w akcjach popularyzujących obszar badań Instytutu i promujących Instytut.

 

Obowiązki odbywającego praktykę
§ 5


1. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do:
• zgłoszenia się do pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. kadr i płac w celu zarejestrowania w rejestrze praktyk studenckich Instytutu,
• dostarczenia do Instytutu skierowania na praktykę,
• odbycia szkolenia BHP,
• podpisania oświadczenia będącego załącznikiem do Regulaminu.
2. W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest do:
• przestrzegania zasad odbywania praktyki i stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu,
• przestrzegania ustalonego przez Instytut porządku i dyscypliny pracy,
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
• przestrzegania powierzonej podczas wykonywania praktyki tajemnicy służbowej i państwowej oraz stosowania się do zasad ochrony poufności danych.
3. Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do:
• sporządzenia sprawozdania z odbytej praktyki,
• rozliczenia się z otrzymanego sprzętu i materiałów.

 

Obowiązki opiekuna studenta odbywającego praktykę
§ 6


1. Opiekun studenta zobowiązany jest do:
• sporządzenia planu praktyki i zadań do wykonania przez studenta,
• wspierania studenta w realizacji planu praktyki,
• monitorowania postępów w realizacji zadań praktyki,
• sporządzenia ogólnej oceny praktyki i przedstawienie jej organizatorowi praktyki.

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki
§ 7


1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki winno zawierać następujące informacje:
• dane Instytutu w formie pieczęci,
• dane studenta (imię i nazwisko),
• termin i wymiar odbytej praktyki,
• ogólną ocenę praktyki sporządzona przez opiekuna praktyki,
• podpis z datą osoby upoważnionej do potwierdzenia odbytej praktyki (w formie pieczęci).
2. Zaświadczenie winno być przygotowane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach Instytutu.

 

Postanowienia końcowe
§ 8


1. Student w okresie odbywania praktyki zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. Instytut nie zwraca studentowi żadnych kosztów odbywania praktyki.
3. W przypadku, gdy Instytut zaproponuje studentowi wynagrodzenie za wykonaną w trakcie trwania praktyki pracę, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytutem i studentem – bez pośrednictwa Uczelni.
4. Studenci obcokrajowcy odbywają praktyki na zasadach analogicznych, jak obowiązujące studentów polskich, chyba że umowy międzynarodowe podpisane przez Instytut stanowią inaczej.
5. W sprawach szczególnych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator praktyk.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony