Regulamin praktyk studenckich w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

 

Postanowienia ogólne
§ 1


Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, zwany dalej „Instytutem”, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) prowadzi studenckie praktyki zawodowe.

 

Cele praktyk
§ 2


1. Praktyki studenckie mają na celu:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie praktycznych umiejętności jej wykorzystania,
• zapoznanie studenta ze specyfiką pracy zawodowej,
• kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem praktyk,
• zdobywanie materiałów niezbędnych do napisania pracy dyplomowej,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz kultury osobistej,
• poznanie struktury, funkcjonowania, zasad organizacji i procesu planowania podziału pracy, podziału kompetencji, procedur i ich kontroli w instytucji, w której odbywane są praktyki,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy w zespole, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności,
• przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań,
• pozyskanie kontaktów zawodowych przydatnych w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz w poszukiwaniu pracy zawodowej,
• doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy i aktywizacji zawodowej studenta.

 

Organizacja praktyk
§ 3


1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych, zwany dalej organizatorem praktyk.
2. Do obowiązków organizatora praktyk należy w szczególności:
• przygotowanie umowy z uczelnią w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych,
• wyznaczenie opiekuna studenta odbywającego praktykę w Instytucie,
• akceptacja ogólnej oceny odbytej praktyki, sporządzonej przez opiekuna studenta,
• wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki.

 

Formy praktyk
§ 4


1. Ustala się następujące formy praktyki:
• udział w realizacji prac badawczych prowadzonych przez Instytut,
• udział w akcjach popularyzujących obszar badań Instytutu i promujących Instytut.

 

Obowiązki odbywającego praktykę
§ 5


1. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do:
• zgłoszenia się do pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. kadr i płac w celu zarejestrowania w rejestrze praktyk studenckich Instytutu,
• dostarczenia do Instytutu skierowania na praktykę,
• odbycia szkolenia BHP,
• podpisania oświadczenia będącego załącznikiem do Regulaminu.
2. W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest do:
• przestrzegania zasad odbywania praktyki i stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu,
• przestrzegania ustalonego przez Instytut porządku i dyscypliny pracy,
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
• przestrzegania powierzonej podczas wykonywania praktyki tajemnicy służbowej i państwowej oraz stosowania się do zasad ochrony poufności danych.
3. Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do:
• sporządzenia sprawozdania z odbytej praktyki,
• rozliczenia się z otrzymanego sprzętu i materiałów.

 

Obowiązki opiekuna studenta odbywającego praktykę
§ 6


1. Opiekun studenta zobowiązany jest do:
• sporządzenia planu praktyki i zadań do wykonania przez studenta,
• wspierania studenta w realizacji planu praktyki,
• monitorowania postępów w realizacji zadań praktyki,
• sporządzenia ogólnej oceny praktyki i przedstawienie jej organizatorowi praktyki.

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki
§ 7


1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki winno zawierać następujące informacje:
• dane Instytutu w formie pieczęci,
• dane studenta (imię i nazwisko),
• termin i wymiar odbytej praktyki,
• ogólną ocenę praktyki sporządzona przez opiekuna praktyki,
• podpis z datą osoby upoważnionej do potwierdzenia odbytej praktyki (w formie pieczęci).
2. Zaświadczenie winno być przygotowane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach Instytutu.

 

Postanowienia końcowe
§ 8


1. Student w okresie odbywania praktyki zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. Instytut nie zwraca studentowi żadnych kosztów odbywania praktyki.
3. W przypadku, gdy Instytut zaproponuje studentowi wynagrodzenie za wykonaną w trakcie trwania praktyki pracę, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytutem i studentem – bez pośrednictwa Uczelni.
4. Studenci obcokrajowcy odbywają praktyki na zasadach analogicznych, jak obowiązujące studentów polskich, chyba że umowy międzynarodowe podpisane przez Instytut stanowią inaczej.
5. W sprawach szczególnych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator praktyk.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony