Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu
w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej
 
INSTYTUCJA:  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 
ADRES: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
STANOWISKO: profesor instytutu
DYSCYPLINA NAUKOWA:  fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 18.01.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.02.2022
LINK DO STRONY: www.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka plazmy, półprzewodniki, diagnostyka   plazmy, diagnostyka materiałowa, synteza termojądrowa, inżynieria materiałowa
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 08.02.2022
 
 

 

OPIS:

Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne) lub w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (elektronika i elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna). Ponadto powinien wykazać się bieżącą aktywnością w pracy badawczej oraz doświadczeniem w prowadzeniu projektów naukowych i współpracy międzynarodowej. Od kandydata oczekuje się:

 • znajomości metod badań materiałowych,
 • doświadczenia w badaniach w obszarze technologii cienkich warstw i/lub półprzewodników,
 • doświadczenia w obszarze wykorzystania wiązek jonowych (implantacji jonów, modyfikacja powierzchni),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.    

Proponowany zakres prac kandydata:

Opracowanie programu badań w zakresie z uwzględnieniem perspektywy sformowania zespołu badawczego. Przygotowanie oraz kierowanie projektami naukowymi na światowym poziomie. Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (w tym doktorantów),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
  w kraju i za granicą,
 • prywatna opieka medyczna.

 I. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego profesora Instytutu powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego profesora Instytutu powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora instytutu.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom poświadczający uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. opinia/opinie współpracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 2. listę publikacji potwierdzających posiadane doświadczenie w przedmiotowych obszarach badawczych lub technikach diagnostycznych,
 3. kopia dysertacji habilitacyjnej,
 4. dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami,
 5. inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 1 lutego 2022 r. do godziny 14:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat),
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „KONKURS profesor instytutu w ZTP” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS profesor instytutu w ZTP”.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony