Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta lub inżynieryjno-techniczne

w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

w ramach projektu NCN - OPUS21 

pt.: „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej”

INSTYTUCJA:  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 
ADRES: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
STANOWISKO: asystent / inżynieryjno-techniczny
DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki fizyczne, informatyka; nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 10.09.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2021
LINK DO STRONY: www.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE: elektronika; fizyka techniczna; fizyka plazmy; diagnostyka plazmy
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 01.11.2021

OPIS:

Kandydat powinien być: studentem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub uczestnikiem studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorantem w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.

WYMAGANIA:

 • Matlab, (preferowany Python) oraz zagadnień związanych z analizami numerycznymi.
 • Umiejętność pisania skryptów do analiz numerycznych/modelowania.
 • Znajomość fizyki atomowej, podstaw fizyki plazmy, podstaw spektroskopii; zagadnień dotyczących fizyki/spektroskopii oraz modelowania numerycznego w tym kierunku.
 • Gotowość do rozszerzenia umiejętności i wiedzy w zakresie fizyki plazmy i diagnostyki promieniowania rentgenowskiego.
 • Osoby z doświadczeniem eksperymentalnym w zakresie pomiarów spektroskopowych i z umiejętnościami modelowania zjawisk fizycznych będą preferowane.
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows lub/i Linux.
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość metod komputerowych, udział w realizacji pomiarów laboratoryjnych.
 • Dodatkowe umiejętności: umiejętność pracy w zespole.
 • Dodatkowe umiejętności: algorytmika oraz statystyka, analiza danych eksperymentalnych.
 • Dodatkowe umiejętności: inne języki programowania C, C++ lub Fortran.

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji projektu badawczego „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Projekt nakierowany jest na opracowanie i badania detektorów gazowych wraz z odpowiednim układem elektronicznym do akwizycji i procesowania danych.

Planowany jest udział w pracach badawczych związanych z modelowaniem widm promieniowania plazmy tokamakowej z uwzględnieniem zjawisk transportu zanieczyszczeń. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami eksperymentalnymi. Możliwy będzie też udział w badaniach eksperymentalnych.

Okres udziału w projekcie – 42 miesiące.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej lub umowy o pracę na cały etat w ramach projektu (przewidywany termin realizacji prac w ramach projektu 42 miesięcy od 01.01.2022 r.),
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
 • prywatną opiekę medyczną.

I. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać tytuł zawodowy: licencjat i/lub inżynier i/lub magister.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta lub badawczo-technicznego.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 2. poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich (dotyczy stanowiska asystenta),
 3. inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.10.2021 r. do godziny 16.00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS”

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony