Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)

w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

w ramach projektu NCN - OPUS21 pt.: „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej”

INSTYTUCJA:  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 
ADRES: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
STANOWISKO: adiunkt (post-doc)
DYSCYPLINA NAUKOWA:  automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 10.09.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2021
LINK DO STRONY: www.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE: elektronika; układy FPGA; informatyka; diagnostyka plazmy; fizyka techniczna; fizyka plazmy
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 01.11.2021

OPIS:

Kandydat powinien legitymować się stopniem naukowym doktora w dziedzinie inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).

WYMAGANIA:

 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich zwanym dalej regulaminem).
 • Doświadczenie w zakresie projektowania lub rozwijania algorytmów obliczeniowych na potrzeby fizyki plazmy (preferowane) lub HEP na bazie danych z detektorów pomiarowych.
 • Umiejętność wdrażania technik optymalizacji algorytmów z wykorzystaniem specyfiki oraz zalet konkretnej architektury sprzętowej (np. CPU, GPU).
 • Doświadczenie w pracy z bibliotekami stosowanymi do akceleracji obliczeń (np. openCL).
 • Doświadczenie w programowaniu w językach C, C++, Python, Matlab.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Dodatkowe umiejętności: Doświadczenie w implementacji sterowników lub oprogramowania niskopoziomowego do akwizycji i dystrybucji danych z wydajnych interfejsów sieciowych w serwerach typu PC (np. Ethernet).
 • Dodatkowe umiejętności: Praktyczna znajomość języka Assembler lub doświadczenie związane z implementacją algorytmów wykorzystując język Assembler.
 • Dodatkowe umiejętności: Znajomość zasady działania detektorów cząstek oraz metod pomiarowych stosowanych w eksperymentach fizycznych.
 • Dodatkowe umiejętności: Praktyczna umiejętność pisania oprogramowania dla układów FPGA firmy Xilinx.

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji projektu badawczego „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Projekt nakierowany jest na opracowanie i badania detektorów gazowych wraz z odpowiednim układem elektronicznym do akwizycji i procesowania danych.

Praca na tym stanowisku będzie dotyczyła analizy danych otrzymywanych z opracowywanych detektorów gazowych (typu GEM, ang. Gas Electron Multiplier) rejestrowanych przez wielokanałowy system pomiarowy. Dane będą przesyłane poprzez szybkie łącza transmisji danych do jednostki serwera, gdzie będą następnie przetwarzane przez algorytmy pomiarowe.

Planowany jest również udział Kandydata w projektowaniu wydajnego przetwarzania danych na jednostce serwera. Jednocześnie, Kandydat będzie brał udział w pracach związanych z efektywną dystrybucją danych na platformach pomiarowych, wykorzystując interfejsy sieciowe i dyski do rejestracji danych.

Okres udziału w projekcie – 42 miesiące.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat (przewidywany termin realizacji prac w ramach projektu: 42 miesiące od 01.01.2022 r.),
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (w tym doktorantów),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

I. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych.
 2. Posiadać tytuł naukowy doktora.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
 2. List motywacyjny.
 3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 4. Dyplom ukończenia studiów, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora.
 5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej. 
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 2. kopia pracy doktorskiej i dysertacji habilitacyjnej (w zależności od stanowiska, o które się ubiega), opinia promotora lub bezpośredniego opiekuna oraz kierownika studiów doktoranckich (dotyczy stanowiska adiunkta),
 3. recenzje pracy doktorskiej,
 4. poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów doktoranckich,
 5. dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami,
 6. inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.10.2021 r. do godziny 16:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat),
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS”

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony