Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

 im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy

 

INSTYTUCJA:                                              Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                                         ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                            asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:                       fizyka

DATA OGŁOSZENIA:                                 08.08.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                 23.08.2019

LINK DO STRONY:                                     www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                                 fizyka plazmy, spektroskopia plazmy, synteza termojądrowa,

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:                 28.08.2019

 

OPIS:

Kandydat powinien legitymować się tytułem zawodowym magistra, najlepiej w obszarze nauk ścisłych (fizyka, chemia, elektronika, itp.). Od kandydata oczekuje się:

 • gotowości do realizacji prac badawczych, w zakresie fizyki plazmy, w szczególności związanych ze spektroskopią plazmy indukowanej laserem, oraz z badaniem oddziaływań impulsów laserowych z materiałami
 • znajomości języka programowania Python,
 • biegłej znajomości języka polskiego,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców
  (w tym doktorantów),
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
   w kraju i za granicą.

      I.       Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych i być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadać tytuł zawodowy magistra.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 5. W stopniu wystarczającym posługiwać się językiem angielskim.

  II.    Kandydat na stanowisko pracownika naukowego asystenta powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.
 2. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informacja o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 3. List motywacyjny uzasadniający wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 4. Dyplom magistra w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych i kopia pracy magisterskiej (czasowo wypożyczona dla IFPiLM) oraz opinia promotora.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrażeniu zgody
  na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. 
 7. Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej bez zgody dyrektora IFPiLM ani wykonywania zajęć sprzecznych
  z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia. 
 8. Materiały potwierdzające spełnienie przez kandydata kryterium wymienione w punkcie I.5
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów oraz opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony. Dodatkowo kierownik zakładu i/lub Komisja Konkursowa mogą zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

 

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 

 1. Poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich.
 2. Dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami.
 3. Inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 23 sierpnia 2019 do godziny 14:30 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat),
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
asystent w ZFJiSP” lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „asystent w ZFJiSP”.

 

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony