Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy

 

INSTYTUCJA:                                              Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                                         ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO                                             asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:                       fizyka

DATA OGŁOSZENIA:                                 29.01.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                 14.02.2019

LINK DO STRONY:                                     www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                                 fizyka plazmy, lasery, fuzja termojądrowa.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA                  20.02.2019

 

OPIS:

Od kandydata oczekuje się gotowości do realizacji eksperymentalnych prac badawczych w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej laserem i oddziaływań intensywnego promieniowania laserowego z materią. Wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz obróbka wyników pomiarów. Biegła znajomość języka polskiego. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców
  (w tym doktorantów),
 • podnoszenia kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
   w kraju i za granicą.

      I.          Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełniać następujące kryteria: 

 1. Korzystać z pełni praw publicznych i być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadać magistra.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 5. Wykazywać aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku obejmującego znaczące publikacje naukowe, patenty, wdrożenia itp.
 6. Wykazywać się udziałem w życiu naukowym przejawiającym się uczestnictwem
   w konferencjach i sympozjach naukowych, prezentacją prac na seminariach itp.
 7. W stopniu wystarczającym władać językiem angielskim.
 1. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.
 2. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informacja o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 3. List motywacyjny uzasadniający wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 4. Dyplom magistra w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych i kopia pracy magisterskiej (czasowo wypożyczona dla IFPiLM) oraz opinia promotora.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 6. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. 
 7. Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej bez zgody dyrektora IFPiLM, ani wykonywania zajęć sprzecznych
  z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia. 
 8. Materiały potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących kryteriów
  w zakresie punktu I.5, I.6 i I.7 (kopie wybranych publikacji, patentów, materiałów konferencyjnych, poświadczenia staży zagranicznych, działalności dydaktycznej, znajomości języka angielskiego itp.).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów, opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony, i na podstawie rozmowy z kandydatem.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

 

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 

 1. Poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich.
 2. Dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami.
 3. Inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informuje o jego zainteresowaniach nie dotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY, należy składać do dnia 14 lutego 2019  do godziny 15:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa lub przesłać drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „asystent w LLWM

 

 

 

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony