Dyrektor
Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Laboratorium Plazmowych Napędów Satelitarnych (PLaNS)


 
INSTYTUCJA:                               Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
MIASTO:                                      Warszawa (adres: ul. Hery 23, 01-497 Warszawa)
STANOWISKO:                             asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA:               fizyka plazmy
DATA OGŁOSZENIA:                     15 października 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT:         25 października 2018 roku (włącznie)
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30 października 2018 roku
LINK DO STRONY:                        http://www.ifpilm.pl     http://pag.ifpilm.pl
SŁOWA KLUCZOWE:                     plazmowe napędy satelitarne, akceleratory plazmowe


OPIS:
Prace naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat
•    badania eksperymentalne dotyczące optymalizacji układów akceleratorów plazmowych, w szczególności silników plazmowych opracowywanych i badanych w laboratorium PlaNS w IFPiLM – szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie i rozwijanie metod diagnostyki plazmy w zastosowaniu do w/w układów.
•    Od kandydata oczekuje się gotowości do podjęcia pracy badawczej w zakresie fizyki i technologii akceleratorów plazmowych (electric propulsion) przeznaczonych do napędzania pojazdów kosmicznych (satelitów, sond międzyplanetarnych etc.) Kandydat powinien mieć już pewne doświadczenie w pracy eksperymentalnej z silnikami plazmowymi. Przewiduje się też, że weźmie udział w badaniach dotyczących modelowania numerycznego wyładowania elektrycznego w silnikach tego typu.
•    Po upływie czterech lat kandydat powinien przedstawić gotową rozprawę doktorską.
•    Wymagane są: swobodna praca w systemie operacyjnym Linux, dobra znajomość języków skryptowych (jak R, Python, Matlab, etc.), metod numerycznych, matematyki stosowanej i fizyki w zakresie odpowiadającym przynajmniej magisterskim studiom na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, systemu typu CAD oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielne pisanie prac oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. Znajomość podstaw fizyki plazmy, języka C++ i umiejętność pracy w systemach do symulacji procesów fizycznych jak ANSYS (lub podobnych) mile widziane. Ponadto kandydat powinien znać język polski na poziomie komunikatywnym.

IFPiLM oferuje:
•    pracę w zespole z dużym doświadczeniem,
•    możliwość szybkiego rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji,
•    współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    atrakcyjne warunki płacowe.


I.    Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełniać następujące kryteria:
1.    Korzystać z pełni praw publicznych i być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.    Posiadać tytuł magistra.
3.    Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
4.    Posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
5.    Wykazywać aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku obejmującego znaczące publikacje naukowe, patenty, wdrożenia itp.
6.    Wykazywać się udziałem w życiu naukowym przejawiającym się uczestnictwem w konferencjach i sympozjach naukowych, prezentacją prac na seminariach itp.
7.    W stopniu wystarczającym władać językiem angielskim.
 
II.    Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:
1.    Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta.
2.    Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informacja o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
3.    List motywacyjny uzasadniający wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
4.    Dyplom magistra w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych i kopia pracy magisterskiej (czasowo wypożyczona dla IFPiLM) oraz opinia promotora.
5.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
7.    Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej bez zgody dyrektora IFPiLM, ani wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia.
8.    Materiały potwierdzające spełnienie kryteriów pkt. I. 5, 6 i 7 (kopie wybranych publikacji, patentów, materiałów konferencyjnych, poświadczenia staży zagranicznych, działalności dydaktycznej, znajomości języka angielskiego itp.).
9.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów, opinii kierownika Zakładu, w którym kandydat ma być zatrudniony oraz na podstawie rozmowy z kandydatem.


Wzory oświadczeń oraz zobowiązania dostępne są na stronie:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:
1.    Materiały potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów w zakresie efektywnej działalności badawczej i udziału w życiu naukowym przejawiającym się m.in. prezentacją uzyskiwanych wyników naukowych (kopie wybranych publikacji, patentów, materiałów konferencyjnych, poświadczenia staży zagranicznych, działalności dydaktycznej, znajomości języka angielskiego itp.).
2.    Dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami.
3.    Inne materiały.


Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informuje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.


DOKUMENTY, należy składać do dnia 25 października 2018 do godziny 15:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat lub portiernia - z potwierdzeniem), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa lub przesłać drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Asystent w PLaNS”.


HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony