Dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora
w Zakładzie Analiz Teoretycznych

 

INSTYTUCJA:                                     Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

ADRES:                                             ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

STANOWISKO:                                   profesor zwyczajny w Zakładzie Analiz Teoretycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:                     fizyka

DATA OGŁOSZENIA:                           19.09.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT:               01.10.2018

LINK DO STRONY:                              www.ifpilm.pl

SŁOWA KLUCZOWE:                           fizyka plazmy, fuzja termojądrowa, modelowanie numeryczne w powiązaniu z wynikami eksperymentów

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:              10.10.2018

 

OPIS:

Kandydat powinien legitymować się tytułem naukowym profesora fizyki lub dziedzin pokrewnych. Od kandydata oczekuje się:

 • wykazania się dużym dorobkiem naukowymi znaczącymi osiągnięciami w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej,
 • gotowości do realizacji prac badawczych w zakresie fizyki plazmy i fuzji termojądrowej realizowanej w różnych urządzeniach,
 • doświadczenie w zakresie numerycznego modelowania zjawisk dynamicznych w plazmie i materii pod dużymi obciążeniami,
 • umiejętności modelowania realnych eksperymentów dotyczących fizyki plazmy we współpracy z eksperymentatorami i analiza wyników eksperymentów,
 • umiejętność współpracy z młodymi pracownikami naukowymi,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców
  (w tym doktorantów),
 • możliwość efektywnego zwiększania udokumentowanego dorobku naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych
   w kraju i za granicą.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełniać następujące kryteria: 

 1. Korzystać z pełni praw publicznych i być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadać tytuł naukowy profesora.
 3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 4. Posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej,
 5. Wykazywać aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku obejmującego znaczące publikacje naukowe, patenty, wdrożenia itp.
 6. Wykazywać udział w życiu naukowym przejawiającym się uczestnictwem
   w konferencjach i sympozjach naukowych, prezentacją prac na seminariach itp.
 7. W stopniu wystarczającym posługiwać się językiem angielskim.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.
 2. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informacja o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 3. List motywacyjny uzasadniający wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 4. Dyplom profesora w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. 
 7. Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej bez zgody dyrektora IFPiLM, ani wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia. 
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów, opinii kierownika zakładu (laboratorium), w którym kandydat ma być zatrudniony, oraz na podstawie rozmowy z kandydatem.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony: http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 1. Materiały potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów w zakresie efektywnej działalności badawczej i udziału w życiu naukowym przejawiającym się m.in. prezentacją uzyskiwanych wyników naukowych (kopie wybranych publikacji, patentów, materiałów konferencyjnych, poświadczenia staży zagranicznych, działalności dydaktycznej, znajomości języka angielskiego itp.).
 2. Dokumentację potwierdzającą udział we współpracy naukowej ze znaczącymi ośrodkami.
 3. Inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informuje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY, należy składać do dnia 1 października 2018 do godziny 15:00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (sekretariat lub portiernia - z potwierdzeniem), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa lub przesłać drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Profesor w ZAT”

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony