Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem została powołana w styczniu 2020 roku w celu zbudowania zespołu zajmującego się laserową spektroskopią wzbudzeniową (LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy) zarówno pod kątem aplikacyjnym, jak i rozwoju tej zdobywającej coraz to większą popularność metody.

Trzonem zespołu zostały osoby związane z pracami badawczymi LIBS prowadzonymi przy współpracy z jednostkami zagranicznymi w ramach programów EUROfusion. Głównym przedmiotem tych projektów są badania PWI (Plasma Wall Interaction – Oddziaływania Plazma Ściana). Największym ich osiągnięciem było przeprowadzenie w roku 2019 pierwszych na świecie udanych eksperymentów ze zdalnie sterowaną głowicą LIBS pozwalającą na charakteryzację wewnętrznej ściany tokamaka FTU i zainstalowanych w niej próbek. Sukces ten stał się możliwy dzięki współpracy z ENEA Frascati.

Poza badaniami fuzyjnymi zespół jest zainteresowany różnymi zastosowaniami LIBS w dziedzinach naukowych i badawczych (m.in. metalurgia, rolnictwo, wykrywanie substancji stanowiących zagrożenie itp.). Innym obszarem aktywności są badania nad fizyką plazmy w laserowych oddziaływaniach wieloimpulsowych, które w wielu aspektach są w dalszym ciągu zagadką dla nauki. Najbliższym wyzwaniem dla zespołu jest zastosowanie w swoich badaniach metod uczenia maszynowego i sieci neuronowych. Na szczęście pierwsze kroki na tej drodze zostały już wykonane.

Odpowiedzialność za rozwój zespołu powierzona została dr. Pawłowi Gąsiorowi, który jest przekonany, że jego doświadczenie w dziedzinach fizyki plazmy laserowej i metrologii oraz szerokie naukowe zainteresowania pomogą stworzyć interdyscyplinarny zespół o dużych możliwościach badawczych.

Research Gate link: https://www.researchgate.net/lab/Lab-of-Laser-Plasma-Spectroscopy-Pawel-J-Gasior

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission Logo MEiN

Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony