PSPWL - Badania

Research Gate link: https://www.researchgate.net/lab/Lab-of-Laser-Plasma-Spectroscopy-Pawel-J-Gasior

Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem została powołana w styczniu 2020 w celu zbudowania zespołu zajmującego się laserową spektroskopią wzbudzeniową (LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy) zarówno pod kątem aplikacyjnym jak i rozwoju tej zdobywającej coraz to większą popularność metody.

Trzonem zespołu zostały osoby związane z pracami badawczymi LIBS prowadzonymi przy współpracy z jednostkami zagranicznymi w ramach programów EUROfusion. Głównym przedmiotem tych projektów są badania PWI (Plasma Wall Interaction – Oddziaływania Plazma Ściana). Największym ich osiągnięciem było przeprowadzenie w roku 2019 pierwszych na świecie udanych eksperymentów ze zdalnie sterowaną głowicą LIBS pozwalającą na charakteryzację wewnętrznej ściany tokamaka FTU i zainstalowanych w niej próbek. Sukces ten stał się możliwy dzięki współpracy z ENEA Frascati.

Poza badaniami fuzyjnymi zespół jest zainteresowany różnymi zastosowaniami LIBS w dziedzinach naukowych i badawczych (m. in. metalurgia, rolnictwo, wykrywanie substancji stanowiących zagrożenie, itp.). Innym obszarem aktywności są badania nad fizyką plazmy w laserowych oddziaływaniach wieloimpulsowych, które w wielu aspektach są w dalszym ciągu zagadką dla nauki. Najbliższym wyzwaniem dla zespołu jest zastosowanie w swoich badaniach metod uczenia maszynowego i sieci neuronowych. Na szczęście pierwsze kroki na tej drodze zostały już wykonane.

Odpowiedzialność za rozwój zespołu powierzona została dr Pawłowi Gąsiorowi, który jest przekonany, że jego doświadczenie w dziedzinach fizyki plazmy laserowej i metrologii oraz szerokie naukowe zainteresowania pomogą stworzyć interdyscyplinarny zespół o dużych możliwościach badawczych.

Badania oddziaływań plazma-ściana należą do kluczowego obszaru dla opanowania energii fuzyjnej, co zostało podkreślone w opracowanej przez EUROfusion w 2012 roku „Mapie drogowej do opanowania energii termojądrowej”.

Oddziaływania PWI w tokamakach

Oddziaływania Plazma-Ściana są bardzo istotną dziedziną międzynarodowego wysiłku mającego na celu opanowanie energetyki opartej na fuzji termojądrowej. Są one wyraźnie zaznaczone na mapie drogowej tych badań o czym świadczy powołanie poświęconego im w organizacji EUROfusion pakietu prac WP PFC (Work Package: Plasma Facing Components) oraz przewijaniu się ich tematyki w innych programach jak MST (Medium Size Tokamaks ).

Na rok 2020 planowana jest kontynuacja prac mających na celu charakteryzację retencji izotopów wodoru, przy czym akcent ma zostać przesunięty na analizę próbek pochodzących z eksperymentalnych urządzeń z magnetycznym utrzymaniem plazmy, takich jak tokamak ASDEX Upgrade oraz stellarator Wendelstein 7X.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony