Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM

Numer postepowania 100/STiO/2021

Typ postępowania: Postępowanie wyłączone z PZP

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe

Data ogłoszenia: 30.09.2021

Data zamknięcia akcji zbierania ofert: 11.10.2021 godz. 11:00

Osoba kontaktowa: Anna Rowicka

Szczegółowy opis zamówienia:

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu prowadzonym dla zamówień, których kwota nie przekracza 130 000 zł netto
na
„Remont schodów zewnętrznych frontowych w budynku nr 1 na terenie IFPiLM”

 


I.    Zamawiający:    

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego

ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

NIP 5250007193

Numer telefonu:    22 638 14 60

Adres e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:  https://www.ifpilm.pl/zamowienia-publiczne

Osoba do kontaktu   Anna Rowicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 609266266

w przedmiocie  zamówienia:  

II.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie schodów zewnętrznych wraz
z wykonaniem ich ogrzewania w elewacji frontowej budynku nr 1 na terenie IFPiLM. Ogólny zarys prac polega na wykonaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych zawierających:
a.    skucie wszystkich obecnych warstw na schodach, aż do płyty konstrukcyjnej, m.in. dwóch warstw płytek ceramicznych,
b.    skucie płytek ceramicznych z attyki murku oporowego schodów do niskiego parteru oraz tynku mozaikowego z występu attyki (pozostawienie tynku mozaikowego na ścianach),
c.    skucie tynku mozaikowego z ściany frontowej i ścian bocznych biegów schodowych,
d.    skucie warstw od spodu biegów schodowych,
e.    wykonanie izolacji poziomej na powierzchniach pionowych i poziomych,
f.    wykonanie nawierzchni z lastryka płukanego na powierzchniach poziomych i pionowych,
g.    wykonanie ocieplenia styropianem gr. 5 cm lambda 035, a następnie tynku mozaikowego od spodu płyty schodów,
h.    czyszczenie balustrad nierdzewnych (demontaż nie jest wymagany),
i.    wykonanie ogrzewania schodów.
Szczegółowy opis prac zawarty został w przedmiarze stanowiącym Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

III.    Termin realizacji umowy i zamówienia:

 

1.    Początek: od dnia podpisania umowy

2.    Zakończenie: 30.11.2021 r.

IV.    Termin i sposób składania ofert:

a.    Ofertę należy złożyć na formularzu „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1.
b.    Ofertę podpisaną (podpisaną i zeskanowaną bądź podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia: 11.10.2021r. do godz. 11:00, wpisując w tytule wiadomości:
„Remont schodów zewnętrznych frontowych w bud. nr 1 na terenie IFPILM (100.STiO.2021)”
c.    Termin związania ofertą w dniach: 30 od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

V.    Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:

 

1.    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy — stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2.    Każda zapisana strona oferty winna być podpisana własnoręcznie i czytelnie.

3.    Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu ofertowym
i cenowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

VI.    Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena: waga – 100%
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta. która będzie zawierała najniższą cenę
Warunek niezbędny:
Posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi

VII.    Opis sposobu obliczenia ceny:

 

1.    Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające  z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

2.    Cenę ofertową należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i łączone) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

3.    Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie
z formularzem ofertowym.

4.    Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.    Stawka podatku VAT musi zostać określoną zgodnie z ustawą z 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług.

6.    Cena podana przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia zgodnie z warunkami postępowania oraz załączonym wzorem umowy  i dotyczyć wszystkich czynności Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,
w przypadku wyboru jego oferty.

VIII.    Informacje dodatkowe:

1.    Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się ze wzorem umowy.

2.    Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.

3.    Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Prawo zamówień publicznych.

4.    Wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota wskazana w art. 2 ust 1 pkt I ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”), a więc nie będą miały do niego zastosowania przepisy PZP.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na każdym jego etapie - bez podania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy.

6.    Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym,
w tym  z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ew. szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.

7.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

8.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji. W toku badania i oceny  ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.    Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których, wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych
z prawdą.

11.    Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

13.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.

14.    Każdy Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

IX.    Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiający informuje, że:

1.    Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (IFPiLM) z siedzibą w Warszawie (ul. Hery 23, 01-497 Warszawa,
tel. +48 22 638 14 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.

3.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od kwoty 130 000 PLN, w celach związanych z realizacją obowiązków IFPiLM jako Zamawiającego, które wynikają
z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co  do  zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane
w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5.    Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych
i uregulowaniach wewnętrznych IFPiLM w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących IFPiLM i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia będzie przechowywana przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia  roku następującego po dniu zakończenia postępowania.

6.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.    Przekazywanie danych do Państw trzecich
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)  z zastrzeżeniem, o którym  mowa w punkcie 4.

X.    Załączniki:

1.    Formularz oferty -  Załącznik nr 1
2.    Wzór umowy - Załącznik nr 2
3.    Przedmiar robót- Załącznik nr 3
4.    Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4
5.    Specyfikacja techniczna – Załącznik. nr 5.

HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.

 

Początek strony