Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) został założony 1 stycznia 1976 r. Od 15 września 2016 r. Instytut podlega Ministerstwu Energii. Program badań jest nadzorowany i dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2005-2013 IFPiLM był instytucją upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do koordynacji w Polsce działań w europejskim programie badań fuzji jądrowej (Program Ramowy Wspólnoty Euratom w obszarze Fusion). Instytut był jednostką koordynującą realizację prac w ramach programu EURATOM na podstawie Kontraktu Asocjacyjnego zawartego ze Wspólnotą EURATOM reprezentowaną przez Komisję Europejską. Wówczas, asocjacja EURATOM-IFPiLM grupowała 13 polskich ośrodków naukowych prowadzących badania w zakresie fuzji jądrowej.

Od 2014 roku IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej. 

Podstawową strukturę IFPiLM tworzą Oddziały naukowe:
  • Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL)
  • Oddział Plazmy w Polu Magnetycznym (OPPM)
W strukturze Instytutu są też Działy: Dział Administracyjny i Dział Finansowo-księgowy.
 

Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem

Oddział Plazmy w Polu Magnetycznym

Wieloletni program badań nad plazmą laserową, który Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL) prowadzi we współpracy z wieloma zagranicznymi grupami ukierunkowany jest na zgłębianie właściwości fizycznych i procesów związanych z generacją plazmy laserowej oraz opracowywanie jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem techniki inercyjnej fuzji termojądrowej.

Głównym obszarem zainteresowania OPWL są fizyka plazmy generowanej laserowo i jej zastosowania, oddziaływania zachodzące podczas fuzji laserowej przy ultraintensywnych natężeniach promieniowania oraz procesy hydrodynamiczne towarzyszące tym zjawiskom. W skład oddziału wchodzi jeden zakład i jedno samodzielne laboratorium:

  • Zakład Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej - Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk
  • Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy (LLWM) - Kierownik Laboratorium: dr Marcin Rosiński
Strona Oddziału: http://opwl.ifpilm.pl

Głównym obszarem zainteresowania OPPM są: fuzja jądrowa w układach magnetycznego utrzymania plazmy - tokamakach i stellaratorach, badania układów typu plasma focus oraz rozwój silników kosmicznych wykorzystujących efekt Halla i impulsową akcelerację plazmy. Oddział prowadzi też na zamówienie badania odporności  urządzeń technicznych na zagrożenia elektromagnetyczne. Oddział jest podzielony na trzy zakłady:

  • Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy - Kierownik Zakładu: dr Monika Kubkowska
  • Zakład Diagnostyki i Technologii Plazmowych - Kierownik Zakładu: dr Marian Paduch
  • Zakład Analiz Teoretycznych - Kierownik Zakładu: dr hab. Roman Zagórski
W ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają ponadto następujące struktury organizacyjne:
Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego stanowią obszar badawczo-technologiczny obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej dla produkcji w przyszłości energii bezpiecznej dla ludzkości i środowiska. Badania te stanowią w Unii Europejskiej dziedzinę o strategicznym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich.
W Instytucie realizowane są badania podstawowe i prace aplikacyjne w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej impulsowo laserami i w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy, fuzji jądrowej i impulsowych technologii wielkich mocy.
Instytut zaangażowany jest głównie w prace objęte europejskimi programami współpracy naukowej i technicznej. Badania związane z fizyką plazmy i technologią termojądrowych toroidalnych układów plazmowych (tokamaki i stellaratory) realizowane są w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom. Prace dotyczące fizyki plazmy i laserowej fuzji jądrowej objęte są w dużej części międzynarodowymi programami HiPER i LASERLAB-Europe. Oprócz tego w IFPiLM prowadzone są badania z wykorzystaniem własnych układów typu plasma focus: PF-1000 i PF-6. W ramach działalności naukowej IFPiLM analizowane są możliwości zastosowań technologicznych prowadzonych badań oraz doskonalone są stosowane techniki pomiarowe. Szeroka współpraca międzynarodowa IFPiLM owocuje wzrostem udziału polskich naukowców w wielu strategicznych programach badawczych.
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.