Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1976 r. Od 15 września 2016 r. nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw energii. Program badań jest dotowany (subwencja statutowa) i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inne źródła finansowania to Komisja Europejska, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz agencje międzynarodowe — Agencja Fusion for Energy, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab-Europe. 

Od roku 2005 IFPiLM jest instytucją upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do koordynacji w Polsce badań związanych z Programem Ramowym Wspólnoty Euratom w obszarze Fusion. W latach 2005-2013 Instytut był stroną Kontraktu Asocjacyjnego zawartego ze Wspólnotą Euratom reprezentowaną przez Komisję Europejską. W tym okresie Asocjacja Euratom-IFPiLM skupiała na początku 5 polskich ośrodków badawczych (IFPiLM, NCBJ, PW, INTiBS, AGH), pod koniec — 13 instytucji prowadzących badania w zakresie fuzji jądrowej. Obecnie Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne, następca Asocjacji, to 16 podmiotów: instytutów badawczych (IFPiLM i NCBJ), uczelni (AGH, AM w Szczecinie, PW, PWr, UO, UMK, ZUT, USz, PŁ) i instytutów PAN (IFJ, IChB, INTiBS, IWC Unipress). Komponentem przemysłowym CeNTE jest Wrocławski Park Technologiczny.

Od roku 2014 IFPiLM pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion i organizację Fusion for Energy (koordynującą i finansującą udział UE w międzynarodowym projekcie ITER). 

Podstawową strukturę organizacyjną IFPiLM tworzą oddziały naukowe:
 • Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem (OPWL)
 • Oddział Plazmy w Polu Magnetycznym (OPPM)
W strukturze organizacyjnej Instytutu są też działy: administracyjny i finansowo-księgowy.
 

Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem

Oddział Plazmy w Polu Magnetycznym

Wieloletni program badań nad plazmą laserową, który Oddział Plazmy Wytwarzanej Laserem prowadzi we współpracy z wieloma zagranicznymi grupami, jest ukierunkowany na zgłębianie właściwości fizycznych i procesów związanych z generacją plazmy laserowej oraz opracowanie jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem technologii inercyjnej fuzji termojądrowej.

W skład oddziału wchodzi jeden zakład i jedno samodzielne laboratorium:

 • Zakład Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej
  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk
 • Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy
  Kierownik: dr Marcin Rosiński

Głównymi obszararami zainteresowania Oddziału Plazmy w Polu Magnetycznym są: fuzja jądrowa w układach magnetycznego utrzymania plazmy - tokamakach i stellaratorach, badania układów typu plasma focus oraz rozwój sterowników kosmicznych wykorzystujących efekt Halla i impulsową akcelerację plazmy. Oddział prowadzi też badania odporności urządzeń technicznych na zagrożenia elektromagnetyczne.

Oddział jest podzielony na trzy zakłady:

 • Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy
  Kierownik: dr Monika Kubkowska
 • Zakład Diagnostyki i Technologii Plazmowych
  Kierownik: dr Marian Paduch
 • Zakład Analiz Teoretycznych
  Kierownik: dr hab. Roman Zagórski
 W ramach Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają ponadto następujące struktury organizacyjne:
 • Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych (LSWA)
 • Międzynarodowe Centrum Gęstej Plazmy Namagnetyzowanej (ICDMP)
 • Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE)
 
Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy stanowią obszar badawczo-technologiczny obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej do generacji energii użytecznej (elektrycznej), w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Badania te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich i całego świata.

Instytut zaangażowany jest w prace objęte europejskimi programami współpracy naukowej i technicznej. Badania związane z fizyką plazmy i technologią termojądrowych toroidalnych układów plazmowych (tokamaki i stellaratory) realizowane są w ramach europejskiego programu fuzji jądrowej Wspólnoty Euratom. Prace dotyczące fizyki plazmy i laserowej fuzji jądrowej objęte są w dużej części międzynarodowymi programami HiPER i LASERLAB-Europe. W Instytucie działa dziesięcioterawatowy laser CPA Ti:Sapphire wykorzystywany do badania emisji jonów z plazmy laserowej.
 
W IFPiLM prowadzone są badania z wykorzystaniem własnych generatorów plazmy impulsowej typu plasma focus: PF-1000U i PF-6. Ważnym kierunkiem badawczym i rozwojowym, uprawianym w IFPiLM na podstawie doświadczenia zdobytego przez IPPT PAN we współpracy z francuskim przemysłem kosmicznym, są badania plazmowych sterowników dla sztucznych satelitów kategorii CubeSat. Prototypy tych sterowników są budowane w IFPiLM, a następnie badane w Laboratorium Plazmowych Napędów Satelitarnych, stworzonym w ostatnich latach od podstaw, oraz w ośrodkach badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 
W ramach działalności rozwojowej analizowane są możliwości zastosowań technologicznych prowadzonych badań oraz doskonalone są stosowane techniki pomiarowe. IFPiLM wykonuje na zlecenie badania odporności urządzeń, w tym awioniki, na wyładowania atmosferyczne.
 
Szeroka współpraca międzynarodowa IFPiLM owocuje wzrostem udziału polskich naukowców w wielu europejskich i światowych programach badawczych: DEMO, ITER, JET, MAST, W7-X, LHD, WEST, ASDEX, TCV, PALS, ELI, COMPASS, CFETR,  JT-60SA, EAST.
 
IFPiLM jest instytutem badawczym kategorii A.
HiPER fusionForEnergyLogo logo EUROfusion iter Laserlab Europe Fusenet European Commission

Szukaj na stronie

Projekty badawcze realizowane przez IFPiLM są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków Komisji Europejskiej na podstawie umowy grantowej No 633053, w ramach Konsorcjum EUROfusion. Wsparcia finansowego udzielają także: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Fusion for Energy, Europejska Agencja Kosmiczna i Konsorcjum LaserLab.